EDAR Benifallet

EDAR Benifallet

El sistema de sanejament del municipi de Benifallet, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per una EDAR, que disposa d’un tractament biològic de baixa càrrega, amb oxidació parcial d’amoni. El col·lector en alta que du l'aigua fins a l'EDAR, funciona per impulsió i disposa de dues estacions de bombament.

Una vegada l'aigua residual urbana és tractada, s'aboca a través del col·lector efluent, que funciona per gravetat.  El medi receptor és el Riu Ebre.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 2010
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 725
Km col·lectors: 1,87 km
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen
Cabal disseny (m3/d): 285
MES disseny (mg/l): 375
DBO5 disseny (mg/l): 375
Població equivalent disseny (h-e): 1615

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins, dessorrador i separador de greixos

 

Secundari: Biològic amb fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada a la part est del municipi, a uns 1,2 km riu avall

Camí del Rixer, Polígon Vallampons 18, parcel·la 57

UTMX: 290933,94

UTMY: 4537682,1


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals