EDAR Tivenys

Nou EDAR Tivenys 2022

El sistema de sanejament del municipi de Tivenys, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, es va construir l'any 2010, i fins a l'any 2017 no va entrar en funcionament. Estava format per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que disposava d’un tractament biològic consistent en 2 línies de filtre percolador de doble etapa.

L'any 2022 es va remodelar per complert el sistema. El nou EDAR de Tivenys està format per un reactor concèntric, del tipus biològic de mescla completa. L'aireació es du a terme per mitjà de graelles de difusors i bufants de desplaçament positiu. El sistema compta amb una instal·lació solar FV d'autoconsum de 30 kW.  El sistema es completa amb 2 estacions de bombament i un col·lector per impulsió que recull les aigües residuals del municipi i les condueix fins a l'EDAR. El col·lector efluent, que funciona per gravetat, discorre paral·lel a l'afluent dins arribar al medi receptor de l'aigua depurada, que és el Riu Ebre.

Les obres de remodelació de l'actual sistema de sanejament en alta del municipi de Tivenys, van tenir un cost d'1.042.432,06 €, que van ser finançats íntegrament per l'Agència Catalana de l'Aigua.

 


 

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 2017
Previsió ampliació: Previsió remodelació EDAR2022-2023
Any remodelació: 2022
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 925
Km col·lectors: 1,9
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0
Instal·lació solar FV:

30 kW Potència nominal

64 mòduls de 540 Wp (34,56 kWp)

1 inverter HUAWEI SUN2000-30/KTL-M3

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic de mescla completa, tipus concentric
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 340
DBO5 disseny (mg/l): 500
Població equivalent disseny (h-e): 1.250

Dades de procés

Pretractament: Tamís transportador amb compactador residus
Primari: Selector anòxic
Secundari: Biològic mescla completa
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama Flux nou EDAR


Localització

L’EDAR està situada, al camí del Perelló, s/n, al barranc del Xeco.

Polígon: 9  / Parcel·la: 166

UTMX: 290986,11

UTMY: 4530828,75


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals