EDAR Tivenys

EDAR Tivenys

El sistema de sanejament del municipi de Tivenys, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que disposa d’un tractament biològic consistent en 2 línies de filtre percolador de doble etapa. El sistema es completa amb 2 estacions de bombament i un col·lector per impulsió que recull les aigües residuals del municipi i les condueix fins a l'EDAR. El medi receptor de l'aigua efluent és el Barranc de la Valljardina.

EDAR FORA DE SERVEI EN PROCÉS DE REMODELACIÓ TOTAL

El juny de l'any 2022, s'inicien les obres de remodelació de l'actual sistema de sanejament en alta del municipi de Tivenys, que tenen un cost d'1.042.432,06 €, finançats íntegrament per l'Agència Catalana de l'Aigua.

 


 

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 2017
Previsió ampliació: Previsió remodelació EDAR2022-2023
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 925
Km col·lectors: 1,69
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 340
DBO5 disseny (mg/l): 500
Població equivalent disseny (h-e): 1.250

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Biològic

Decantador primari

Secundari:

Filtre percolador

Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada, al camí del Perelló, s/n, al barranc del Xeco.

Polígon: 9  / Parcel·la: 166

UTMX: 290986,11

UTMY: 4530828,75


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals