EDAR La Sénia

EDAR La Sénia

El sistema de sanejament de La Sénia, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, està format per una depuradora, on es du a terme un tractament biològic, mitjançant un procés on es desenvolupa biomassa fixa sobre un llit mòbil (MBBR). El sistema disposa de 3 reactors en sèrie. L’aigua residual del municipi, arriba per gravetat a la depuradora.

L’aigua tractada es condueix mitjançant un col·lector, que funciona per gravetat, fins al punt d’abocament al Riu Sénia. També es reaprofita part d'aquesta aigua efluent per al reg agrícola, ja que,  parts de l'aigua efluent, s'impulsa fins a una basa de reg propera a la planta. L'any 2021 es van reaprofitar 104.230 m3, que equival a un 37 % del total d'aigua depurada pel sistema.

L'any 2015, es va crear un sistema per desnitrificació, amb instal·lació d'una recirculació entre el Reactor 3 i el Reactor 1, així com la instal·lació d'agitadors, per alternar etapes d'aireació/desnitrificació.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 1996

Previsió ampliació:

Propera remodelació

Remodelació procés EDAR l'any 2008

Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)

Punt abocament: Riu Sénia
Població sanejada: 6.087
Km col·lectors: 2,4
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic MBBR 
Cabal disseny (m3/d): 1.500
MES disseny (mg/l): 280
DBO5 disseny (mg/l): 350
Població equivalent disseny (h-e): 8.750

Dades de procés

Pretractament: Pou sorres, desbast amb reixa de fins
Secundari:

Biologic tipus MBBR

Espessiment: Llacuna afinament
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada a l’est de la població a uns quatre quilòmetres del nucli urbà, al polígon indústrial zona A.

Partida Plans, Polígon: 52 / Parcel·la: 41

UTMX: 272056,12

UTMY: 4500571,23


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals