Reutilització

Des del COPATE, considerem l'aigua reutilitzada com una font alternativa de subministrament d’aquest recurs tan valuós, per la seva reutilització en nous usos. Es tracta d'una alternativa de gran interès per preservar el nostre territori, així com per disposar d'aigua de major qualitat per a beure i per incrementar la disponibilitat d'aigua per a altres usos, que requereixen qualitats diferents de la de l’aigua de boca (usos industrials, regs agrícoles, usos municipals, recàrrega d'aqüífers, etc.).


Objectius

  • Aprofitar al màxim els 9,5 hm³ d'aigua depurada que anualment aboquen a les lleres les depuradores de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià.
  • Fomentar entre els ajuntaments i els agents socials del territori, la reutilització de l’aigua tractada, com una alternativa d'interès públic.
  • Desenvolupar els "Estudis de regeneració i aprofitament de les depuradores del Montsià", elaborat l'any 2011. S'hauran de promoure les infraestructures de reutilització més necessàries per al territori, d'acord amb els usos definits en cada zona i als criteris de qualitat de l'aigua regenerada.
  • Redactar els Plans Comarcals de Reutilització de les aigües tractades a les depuradores de la Comarca del Baix Ebre.
  • Dotar a tots els municipis de Baix Ebre i Montsià, de sistemes de sanejament en alta, dissenyats, projectats i executats des dels territoris.

Pla de reutilització

Dades de reutilització

L'any 2021, a l'EDAR de La Sénia, s'han reutilitzat 104.244 m³ d'aigües depurades, que alimenten una basa de la Comunitat de regants de La Sénia, que s’utilitza com a reg de suport del cultiu de l'olivera del municipi.

Des de l’inici d’aquesta reutilització, l’any 2014, el cabal total reutilitzat és d'1.073.342 m³.

A continuació, s’adjunta una taula Excel amb els històrics dels cabals reutilitzats a l’EDAR de La Sénia.