Gestió de residus

Camió de recollida i contenidors

Funcions

  • Explotació directa de les infrastructures de titularitat pública clau en matèria de residus: Dipòsit Controlat de classe II, planta tractament de lixiviats i planta de compostatge situades al Mas de Barberans. 
  • Direcció, control i inspecció de les infrastructures de residus: planta de transferència  de resta i d'envasos situades a l’Aldea,  més 21 deixalleries fixes i una mòbil de l'àmbit del COPATE.
  • Direcció tècnica dels diferents grans contractes de gestió i recollida de residus a les comarques del Montsià i Baix Ebre.
  • Gestió econòmica d'un volum aproximat d' 11M€/any.
  • Desplegament i coordinació del Pla de comunicació i sensibilització ambiental i del pla de prevenció de residus.
  • Assessorament en matèria de residus tant a nivell de tecnologies disponibles com redacció de projectes, estudis d’ubicacions, tractament de dades, tramitació d'ordres d'ajut, etc.

Dades d'interès

Població atesa en recollida / tractament: 101.257 / 146.274 habitants
Volum de residus municipals gestionats: 80.252 tones
Ràtio de generació per càpita: 548 kg. hab. i any
Taxa de recuperació 2020 àmbit COPATE 52%
Objectiu taxa de recuperació 2020/2025/2030: 50% / 55% / 60%
Núm. d'habitants per àrea d'aportació: 255 habitants / illa
Recursos econòmics gestionats al Montsià: 5.560.030 €
Recursos econòmics gestionats al Baix Ebre: 5.333.505 €