Inspecció i control d'abocaments

El servei d'inspecció i control d'abocaments, fa un control rutinari dels punts d'abocament industrials a la xarxa de sanejament, amb l'objecte de minimitzar la càrrega contaminant, sensibilitzar el teixit industrial perquè els abocaments efectuats, s'ajustin al Reglament de Sanejament i, en conseqüència, millorar la qualitat dels medis aquàtics receptors.


 

El concepte d’abocament d’aigües es defineix com l’emissió d’un líquid que, per qualsevol mitjà, va a parar al medi terrestre (terreny), al medi aquàtic (riu, mar, etc.) o bé a una infraestructura de sanejament.

L’administració fixa les condicions en què han de retornar al medi les aigües utilitzades per les diverses activitats humanes, a fi que quedi garantit el compliment dels objectius de qualitat exigibles. Aquesta intervenció s’efectua a través de diferents figures administratives (autorització ambiental, llicència ambiental, autorització sectorial).

Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització d’abocament al terreny i al medi aquàtic (a les conques compartides conjuntament amb les Confederacions Hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer) i a les infraestructures de sanejament que gestiona l’ACA.

Correspon a l’Administració local (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, etc.) l’autorització d’abocament a les infraestructures de sanejament dels quals són l’administració competent.

L'any 2005, els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià, van signar un conveni de col·laboració amb l'ACA, per delegació de competències en la gestió del sanejament, que li atorga les competències en inspecció, control i, si s'escau, sanció dels abocaments d'aigües residuals efectuats pels establiments industrials.

Aquesta tasca, realitzada pels tècnics del COPATE, ha permès assolir un coneixement molt més ampli de la tipologia dels establiments connectats al sistema i de la situació i emplaçament de les seves connexions, així com de la caracterització dels respectius abocaments. Aquesta informació permet conèixer de primera mà, la situació actual i futura del sanejament, per tal de fer una planificació futura del servei molt més acurada.

Funcions

 • Gestió econòmica dels serveis comarcals d'inspecció (Baix Ebre i Montsià).
 • Planificació anual de la inspecció dels establiments del Baix Ebre i Montsià.
 • Funció inspectora en episodis de contaminació no relacionats amb el control periòdic.
 • Direcció tècnica dels contractes d'inspecció (laboratori) a les comarques del Baix Ebre i del Montsià.
 • Gestió i actualització del cens d'abocaments a sistema del Baix Ebre i Montsià.
 • Redacció de permisos de connexió al col·lector en alta, de permisos d'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram i de permisos d'abocament d'aigües residuals procedents de fosses sèptiques mitjançant camió-cisterna, per a la seva concessió de la corresponent autorització.
 • Sensibilització del teixit industrial per què tots els abocaments que efectuïn en els sistemes de sanejament comarcals, s'ajustin al Reglament de Serveis Públics de Sanejament.
 • El servei està facultat per imposar sancions administratives derivades de l'incompliment de la normativa vigent en matèria d'abocaments.

Objectius

 • Incrementar la pressió inspectora sobre els abocaments d'aigües residuals industrials.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient les incidències per abocaments d'aigües residuals industrials.
 • Fer un seguiment i un control més acurat dels abocaments a xarxa i en especial en aquelles instal·lacions que es detectin problemes greus d'abocament.
 • Realitzar un programa d'inspecció dels col·lectors en alta per tal de poder tenir un millor control de les activitats i del sistema de sanejament on aboquen.

Protocol d'inspecció

El Servei tècnic d'Inspecció i Control d'Abocaments del COPATE, du a terme un programa d'inspeccions als establiments industrials i dels abocaments d'aigües residuals que puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

L'actuació inspectora s'inicia:

 1. D'ofici: inspeccions de control com a iniciativa dels tècnics del COPATE i les de comprovació de la DUCA (Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua), programades per l'ACA anualment.
 2. En virtut d’una denúncia.

En els dos casos, la inspecció comença amb la visita a l'establiment industrial que genera aigües residuals, sense previ avís. El representant de l'activitat té l'obligació d'atendre a l'inspector sense dilació. En el moment que s'accedeix a les instal·lacions, la persona titular de l'activitat acompanya l'inspector fins al punt de recollida de mostres. Després de la presa de mostres, el personal inspector (laboratori contractat pel Consell Comarcal o el responsable tècnic del COPATE) té atribuïdes les facultats per accedir a la resta de les instal·lacions i fer les inspeccions necessàries. Finalment, s'aixeca una acta d'inspecció on es documenten les actuacions practicades.

El protocol d'inspecció està reglamentat pel "Decret 130/2003, de 13 de maig, Reglament dels serveis Públics de Sanejament":

Cens d'abocaments

Mitjançant l'Autorització d'Abocament, es regula i controla la contaminació que puguin comportar les activitats industrials, la qual cosa permet regular els abocaments al sistema i establir un cens d'abocaments dels establiments que aboquen a la xarxa de sanejament.

Amb l'objectiu d'inspeccionar de forma més eficient, el COPATE porta a terme una actualització continuada del cens d'abocament a sistema. Actualment, en l'àmbit comarcal del Baix Ebre hi ha censades 296 activitats, de les quals 234 estan connectades a la xarxa de clavegueram, i en l’àmbit comarcal del Montsià, hi ha censades més de 301 activitats, de les quals 251 estan connectades a la xarxa de clavegueram.

Els abocaments autoritzats queden registrats al Cens d’Abocaments. Cada administració ha de disposar del cens d’abocament del seu àmbit administratiu. Formen part d'aquest cens, els usuaris i usuàries no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la CCAE del 1993, (Classificació Catalana d’activitats Econòmiques), o sigui, potencialment contaminants o que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any.

Prohibicions i límits d'abocament

Les empreses han de complir unes limitacions i prohibicions per tal de regular la contaminació en origen, que és una de les mesures més eficaces per minimitzar l'impacte dels abocaments al medi.

En funció del punt de retorn de l’aigua, s’aplica la Llei d’Aigües, la Llei de Costes o la normativa sobre abocaments a sistemes de sanejament. Els límits d’abocament són els fixats a la normativa corresponent llevat dels abocaments al domini públic hidràulic, on els límits es fixen en funció de la capacitat del medi receptor.

Resta prohibit:

 1. L'abocament de les substàncies que s'estableixen en l'annex 1 del Reglament dels Serveis Públics de sanejament:
 2. La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a sistema, excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'ens gestor.
 3. L'abocament d'aigües blanques i aigües pluvials al sistema d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir, al voltant de l'activitat, una xarxa separativa d'aigües pluvials o una llera pública. En cas contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.

Els abocaments no domèstics, que continguin substàncies de les establertes en l'annex 2 del Reglament dels Serveis Públics de sanejament, hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen.