Gestió d'espais naturals i rurals

Oliveres mil·lenàries - La Galera

Funcions

El CODE és l'organisme tècnic de gestió dels Consorcis dels espais naturals del Montsià i de Cardó el Boix i el Tossal de Montagut. Les funcions i objectius són de preservació, revaloritzacvió i gestió integral dels espais d'interès naturals així com les seves àrees d'influència.

Accions

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Serra de Montsià (1996) DAAM
Estructura i context territorial de la pedra en sec a la comarca del Baix Ebre (2004)
Catàleg d'oliveres singulars i monumentals de les Terres de l'Ebre (2005)
Inventari de construccions de pedra en sec a la comarca del Montsià (2005)
Estudi connectivitat dels espais naturals de la comarca del Montsià (2006)
Pla d'acció per la conservació de la biodiversitat a la comarca del Montsià (2009)
Constitució del consorci per a la gestió i protecció dels espais naturals de la comarca del Montsià (2010)
Constitució del consorci de Cardó el Boix i el Tossal de Montagut (2010)

Recerca i divulgació

DUCH, J; FERRÉ, C. "Estudi dels canvis en l'espai rural de la comarca del Baix Ebre". ACOM, 2007.
FERRÉ, C.; MALDONADO, J. "Formes i Geometries del paisatge. Els lligallos". A: LLOP, CARLES et al. Visions del paisatge de les Terres de l'Ebre. Benicarló: Onada edicions, 2008.
LLOP, CARLES, Pòster "Paisatge rural associat a les construccions de pedra en sec a la comarca del Baix Ebre" A: Paisatges en transformació: Intervenció i gestió paisatgístiques. Diputació de Barcelona, 2009
ARAGONÈS, J; FERRÉ, C. "Estructura i funcions del paisatge de la pedra en sec". A: La pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Benicarló: Onada edicions [en premsa]

Consorci per a la Gestió i Protecció dels Espais Naturals del Montsià

http://www.espaisnaturalsmontsia.cat/

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut

Funcions i objectius

L'objecte i la finalitat del Consorci és la preservació, la revalorització i la gestió integral dels espais d'interès natural de les serres del Cardó, del Boix i del Tossal de Montagut.

Amb aquesta finalitat, els objectius s'orientaran en set grans eixos:

 • Preservació, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut.
 • Redacció d'un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.
 • Gestió i obtenció de recursos i ajuts per assolir aquesta finalitat.
 • Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població.
 • Aprofitament sostenible dels recursos naturals.
 • Fomentar i ordenar l'aprofitament i l'ús públic, racional i sostenible dels recursos dels espais esmentats i de les activitats econòmiques i socials.
 • Potenciar l'educació ambiental, la recerca científica, la difusió i el coneixement dels valors de l'entorn i de les comarques.

El Consorci realitzarà, per a la consecució de les seves finalitats, les funcions següents:

 • Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, de l'aprofitament sostenible dels recursos i de la millora de les condicions de vida de la població rural.
 • Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a l'ús i a la gestió del territori i dels seus recursos naturals.
 • Proporcionar l'assessorament i l'ajuda tècnica necessaris als ens locals integrants del Consorci.
 • Vetllar per la conservació, la defensa i la millora dels valors culturals, històrics, ecològics, paisatgístics i econòmics de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, així com fer-se càrrec de l'organització i el foment de llur estudi i coneixement.
 • Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i les actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins l'espai de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut.
 • Crear un fons d'informació del seu àmbit d'interès.
 • Actuar com a òrgan de representació dels ens locals del Consorci en tot el que faci referència a l'espai natural de la Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut.
 • Impulsar l'actuació i la coordinació d'altres administracions públiques en l'àmbit de l'espai natural i assumir les competències que aquestes puguin delegar en el Consorci.
 • Personar-se, d'acord amb els municipis consorciats, com a part interessada en la tramitació de les figures urbanístiques de tot tipus que es refereixin als espais consorciats, si s'escau, i prèvia aprovació del Consell Plenari.
 • Altres funcions que siguin necessàries per als objectius del Consorci.