Sanejament

EDAR Amposta

L'Àrea de Sanejament del COPATE, antigament CODE, és l'organisme tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consell Comarcal del Montsià, en matèria de sanejament. Els consells comarcals són, per delegació municipal, l'Administració Actuant en matèria de sanejament de les aigües residuals en alta, i per aquest motiu, el COPATE va ser un dels impulsors de la creació dels serveis comarcals de sanejament, per gestionar, explotar i mantenir els sistemes de sanejament en alta construïts per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Actualment, des del COPATE, l’àrea de sanejament està formada per una cap d’àrea, una tècnica d’inspeccions, un tècnic d’operació i manteniment i un tècnic de nous projectes i obres, que s’encarreguen de la correcta planificació, execució, explotació i gestió dels sistemes de depuració d'aigües residuals urbanes en alta i totes les feines que se’n deriven.