EDAR Ametlla del Mar

Foto general EDAR Ametlla de Mar

El sistema de sanejament de l'Ametlla de Mar, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està constituït per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que disposa d’un tractament biològic mitjançant biomassa de suport fix (biodiscos), i una xarxa de col·lectors que recull les aigües residuals del nucli urbà de l’Ametlla de Mar i les envia cap a l’EDAR, mitjançant 4 estacions de bombament en sèrie. 

Un col·lector per gravetat, paral·lel al d’impulsió, retorna l’aigua tractada a l’EB1 (Platja Alguer), on és impulsada mar endins, mitjançant un emissari submarí d'1,2 km de llargada.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora:

Acciona Agua SAU (2020- 2024)

Any posada en funcionament: 1998
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)
Any ampliació: 2020, Incorporació EB3, EB4 i nous col·lectors
Punt abocament: Mar Mediterrània
Població sanejada: 5.163 (hab.)
Km col·lectors: 4
Nombre bombaments: 4
Nombre emissaris: 1
Km emissaris: 1,20

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 1.368/438
MES disseny (mg/l): 285
DBO5 disseny (mg/l): 370
Població equivalent disseny (h-e): 8.436/2.715

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb 2 x tamís rotatiu + compactador residus    Dipòsit homogeneïtzació, regulador de cabals i càrregues.

 

Secundari: Biomassa en suport fix (biodiscos) 4 línies
Espessiment: Gravetat
Digestió: Aeròbia
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada aproximadament a dos quilòmetres del nucli urbà.

Partida Pixavaques, Polígon: 47 / Parcel·la: 11

UTMX: 314813,44

UTMY: 4528960,48


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals