EDAR La Galera

EDAR La Galera

El sistema de sanejament de La Galera, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consisteix en filtre verd i un col·lector per gravetat, mitjançant el qual, arriben per gravetat a l’EDAR les aigües residuals del municipi. La depuració es produeix mitjançant un tractament tou (filtre verd) d’una superfície d'1,5 hectàrees, distribuïda amb 7 eres d'arbres, concretament de pollancres (Populus nigra), dels quals hi ha unes 350 unitats aproximadament.

L’abocament es produeix per infiltració de l’aigua efluent al terreny.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Infiltració al terreny
Població sanejada: 897
Km col·lectors: 0,6
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Tractament tou
Cabal disseny (m3/d): 300
MES disseny (mg/l):  
DBO5 disseny (mg/l): 240
Població equivalent disseny (h-e): 1200

Dades de procés

Pretractament Desbast amb reixa de fins
Secundari: Tractament tou-filtre verd
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama no disponible


Localització

L’EDAR està situada al sud de la població, al carrer del Cementiri

Polígon: 26 / Parcel·la: 39

UTMX: 285964,07

UTMY: 4506176,04


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals