Empreses de serveis energètics

Enllumenat Empreses de serveis energètics

Les Empreses de Serveis Energètics (ESE’s) poden tenir un paper rellevant a l’hora de desenvolupar les actuacions d’estalvi i eficiència i impuls de renovables, degut a que aquests serveis impliquen una disminució de les emissions de CO2 proporcionant millora de l’eficiència energètica i/o un estalvi energètic.

Conscients d'aquesta realitat, els consells comarcals ofereixen a través de l'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre assessorament i seguiment en matèria de ESE’s.

L’assistència que s’ofereix és:

  • Redacció de la proposta de plecs per la licitació.
  • Actualització, si s'escau, de l'auditoria energètica
  • Elaboració de l'informe de valoració de les ofertes que es presentin.
  • Seguiment del desenvolupament del contracte i l'acompliment dels objectius marcats a l'adjudicatari durant el període de vigència del mateix.

Des de l'Agència, ja s'ha donat assistència a la introducció de ESE’s en la millora integral de les instal·lacions d’enllumenat públic als següents municipis amb els següents resultats:

Empreses de serveis energètics a enllumenat

* En el cas d'Amposta es van realitzar tots els documents tècnics per introduir una ESE i al final s'han realitzat les accions sense aquesta figura.

Els estalvis totals en la factura d'electricitat a aquests ajuntaments ascendeixen a més d' 1 Milió d'euros anuals