Gestió energètica

Energia fotovoltaica

El consells comarcals ofereixen a través de l’Agència d’Energia de Terres de l’Ebre del COPATE l’assessorament i la col·laboració en la comptabilitat energètica dels ajuntaments i/o entitats municipals descentralitzades de la comarca, així com d’empreses públiques.

Es defineixen dos grups d’assistències:

1.    Servei bàsic de gestió energètica

  • Control i seguiment de totes les factures energètiques (elèctriques i tèrmiques) dels consums i costos de les dependències i instal·lacions municipals. Aquest control es realitza a través d’un software de gestió energètica.
  • Gestió i seguiments dels contractes de subministrament elèctric i de gas dels ens locals, establint-se com a contacte directe amb les empreses comercialitzadores per fer altes, baixes, canvis, millores i reclamacions.
  • Presentació d’un informe anual per analitzar l’evolució i la situació dels ens locals en matèria energètica analitzant històrics i fent propostes per obtenir millores.
  • Donar resposta a totes les consultes sobre consums i costos energètics que els ens públics sol·licitin de les seves instal·lacions i/o dependències
  • Sistema d’informació SIG dels enllumenats públics dels ens locals que ho sol·licitin
  • Assessorar en matèria energètica quan l’ens local ho requereixi.
  • Fer un seguiment del compliment dels objectius de les accions previstes als PAES i PAESC
  • Informar i col·laborar en jornades i altres esdeveniments

2.    Servei complet de gestió energètica

 inclou tot el del servei bàsic més la verificació i informe mensual de les factures energètiques (elèctriques i tèrmiques).