EDAR Alfara de Carles

EDAR Alfara de Carles

El sistema de Sanejament d'Alfara de Carles, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per una EDAR que disposa d’un tractament biològic de baixa càrrega amb oxidació parcial d’amoni. El col·lector en alta, que funciona per gravetat, disposa de dos trams diferenciats de col·lector; col·lector 1 que recull l'aigua residual de la part sud del municipi, i col·lector 2 que recull l'aigua residual de la part nord. El col·lector 1 va ser remodelat l'any 2021.

El medi receptor és el Barranc del Llop.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora:

Acciona Agua SAU (2020- 2024)

Any posada en funcionament: 2010
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Barranc del Llop
Població sanejada: 394
Km col·lectors: 0,93
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb aireació perllongada
Cabal disseny (m3/d): 115
MES disseny (mg/l): 80
DBO5 disseny (mg/l): 200
Població equivalent disseny (h-e): 383

Dades de procés

Pretractament:              

Primari:

Desbast amb reixa de fins, dessorrador i separador de greixos

Secundari: Biològic amb fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada, a la zona sud del municipi, prop del barranc del Lloc

Camí Alfara de Carles, polígon 19, parcel·la 27

Polígon: / Parcel·la:

UTMX: 281181.06

UTMY: 4527987.38


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals