EDAR L'Aldea

EDAR L'Aldea

El sistema de sanejament de L'Aldea, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per 100 m de col·lector en alta per gravetat, que recull i envia les aigües residuals del municipi fins a l’EDAR, on es du a terme el tractament biològic amb fangs activats de mitja càrrega, amb eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor).

El punt d’abocament és la séquia de desguàs Els Fortets, també coneguda com a séquia mare.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora:

Acciona Agua SAU

Any posada en funcionament: 2010
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Séquia desguàs Fortets
Població sanejada: 4.376 (hab.)
Km col·lectors: 0,1
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 1.600
MES disseny (mg/l): 150
DBO5 disseny (mg/l): 280
Població equivalent disseny (h-e): 6.400 (h-e)

Dades de procés

Pretractament Desbast amb reixa de fins. Reixa de gruixos a pou entrada
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama flux EDAR L'Aldea


Localització

L’EDAR està situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.

Camí Lo Lligallo, Polígon: 7 /Parcel·la: 132

UTMX: 300.083,04

UTMY: 4.511.649,9


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals