EDAR Deltebre

EDAR Deltebre

El sistema de sanejament de Deltebre, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està constituït per una EDAR, que disposa d’un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen i fòsfor. Per l'arribada de l'aigua residual urbana a l'EDAR, es disposa d'una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals del municipi de Deltebre mitjançant 3 estacions de bombament (EB1, EB2 i EB3) connectades a un col·lector principal que impulsa les aigües residuals fins a l’EDAR. A cada una d’aquestes EB, hi arriba per impulsió un sector del nucli urbà del municipi, mitjançant unes altres 4 EB en alta, fent un total de 7 estacions de bombament. 

Un col·lector de sortida, que funciona per gravetat, condueix l’aigua tractada fins al punt d’abocament, al Riu Ebre.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 2003
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 12.098 (hab.)
Km col·lectors: 9,72
Nombre bombaments: 7
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 5.000
MES disseny (mg/l): 150
DBO5 disseny (mg/l): 150
Població equivalent disseny (h-e): 12.500

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins

 

Secundari: Fangs activats (baixa càrrega)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama de flux de l'EDAR Deltebre


Localització

L’EDAR està situada a l’est de la població aproximadament a uns tres quilòmetres, en direcció l’urbanitzacióRiumar

C/ Riumar, S/n, Polígon: 66/ Parcel·la: 7

UTMX: 311515,63

UTMY: 4509269,23


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals