EDAR Camarles

EDAR Camarles

El sistema de sanejament de Camarles, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que disposa d’un tractament biològic amb fangs activats a mitja càrrega amb eliminació de nitrogen i fòsfor. L'aigua residual urbana arriba a través d'un col·lector, que recull les aigües residuals del nucli urbà de Camarles i les envia cap a l’EDAR, mitjançant una única estació de bombament.

El punt d’abocament és el desguàs del Canal Nou.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora:

Acciona Agua SAU (2020- 2024)

Any posada en funcionament: 2007
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Desguàs del Canal Nou
Població sanejada: 3.617 (hab.)
Km col·lectors: 1,20 km
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 500
MES disseny (mg/l): 240
DBO5 disseny (mg/l): 277
Població equivalent disseny (h-e): 1.158

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins. Reixa de gruixos a pou entrada.

 

Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada, al sud-est de la població a un quilòmetre i mig del nucli urbà.

Ctra. T-340, Polígon 18 / Parcel·la 173

UTMX: 303156,18

UTMY: 4514542,51


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals