EDAR Godall

EDAR Godall

El sistema de sanejament del municipi de Godall, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consisteix en una EDAR de tipus biològic amb fangs activats de baixa càrrega, a la que arriben per gravetat les aigües residuals del municipi, mitjançant un únic col·lector que funciona per gravetat.

Les aigües tractades s'aboquen al Barranc de la Caldera.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 2002
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari (2022-2027) del PGSAC
Punt abocament: Barranc de La Caldera
Població sanejada: 815
Km col·lectors: 0,76
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 350
DBO5 disseny (mg/l): 350
Població equivalent disseny (h-e): 875

Dades de procés

Pretractament Desbast amb reixa fins, pou de sorres
Secundari: Fangs activats-baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada a l’entrada del municipi per la carretera del Rossec, km 0,5

Polígon: 44 / Parcel·la: 30

UTMX: 285661,88

UTMY: 4504183,24


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals