EDAR L'Ampolla

EDAR L'Ampolla

El sistema de sanejament de l'Ampolla, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està constituït per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que disposa d’un tractament biològic amb fangs activats a mitja càrrega, amb reducció de nitrogen. L'EDAR també compta amb dues llacunes d'afinament.

L'aigua residual urbana arriba per mitjà d'un col·lector que recull les aigües residuals del nucli urbà i les envia cap a l’EDAR, mitjançant 2 estacions de bombament en sèrie, EB1 Casc Urbà i EB2 Cala Maria. En aquest darrer bombament també hi arriben les aigües residuals de les urbanitzacions de la part costanera del municipi del Perelló.

Un col·lector, que funciona per gravetat i discorre paral·lel al d’impulsió, retorna l’aigua tractada a l’EB Casc Urbà, que l'impulsa mar endins, mitjançant un emissari submarí de 0,5 km de llargada.

L'any 2023 es va realitzar la construcció de la instal·lació solar FV d'autoconsum, amb una potència nominal de 50 kW.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora:

Acciona Agua SAU (2020- 2024)

Any posada en funcionament: 1.994
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Mar Mediterrània
Població sanejada:

3.153 (hab.)

Km col·lectors: 6,25
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris: 1
Km emissaris: 0,50
Instal·lació solar FV:

50 kW potència nominal

128 mòduls sobre el terra de 505 Wp (63,6 kWp)

2 inverters FRONIUS ECO 25.0-3-S de 25 kW

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen
Cabal disseny (m3/d): 3.200
MES disseny (mg/l): 375
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 16.000

Dades de procés

Pretractament Biològic amb eliminació de nitrogen
Secundari: Fangs activats
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada al nord-oest, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.

Partida Valleta, Polígon: 75 / Parcel·la: 35

UTMX: 307866,15

UTMY: 4521955,49


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals