Focus larvari

Tot i que el problema és global i radica en el nombre de mosquits presents en la zona deltàica i la seva àrea d'influència, un estudi més aprofundit ens demostra l'existència de tot un seguit d'espècies de mosquits que han trobat en la zona del Delta un lloc idoni per al seu desenvolupament. Unes són eminentment agressives per a l'home, causant una lògica preocupació tant des del punt de vista sanitari com de qualitat de vida, i d'altres presenten un comportament picador diferent i passen pràcticament desapercebudes per nosaltres.

Tot seguit realitzarem una síntesis de les grans àrees productores de mosquits i el grau d'aplicació del mètode antilarvari sobre les mateixes.