Centre de tractament de residus de Mas de Barberans

Imatge àrea de les instal·lacions de tractament de residus del Mas de Barberans

Instal·lacions de tractament ubicades al Mas de Barberans

Les infraestructures de tractament de residus situades al Mas de Barberans són:

  • Planta de Premsat
  • Dipòsit Controlat de Residus
  • Planta de Tractament de Lixiviats
  • Planta de Compostatge

Actualment, es realitza mitjançant la direcció tècnica de l'àrea de residus del COPATE, la gestió i explotació de les instal·lacions anteriors.

El dipòsit controlat del Mas de Barberans, és un dipòsit de Classe II, per a residus no especials. Els residus que li arriben tenen dos orígens, els municipals de la comarca Montsià i del Baix Ebre , i els residus industrials que són assimilables a urbans, també d'ambdós comarques.

Instal·lacions del MontsiàInstal·lacions del Montsià

Els residus sòlids urbans o RSU, procedents dels contenidors de fracció resta, són descarregats a la Planta de Premsat per compactar-se i formar així bales. Aquestes són dipositades posteriorment a l'abocador o Dipòsit Controlat. D'aquesta manera s'aconsegueix un aprofitament més gran del vas del dipòsit.

 

L'activitat d'aquesta instal·lació començà l'any 1993 i foren adquirides 17 ha, amb una capacitat de 744.040 m3 (128.000 m3 de la primera cel·la). Aquesta instal·lació es va explotant per fases. En l'actualitat s'està explotant la Fase III del Dipòsit. El vas de la primera fase es va clausurar al 2006.

Aquest Dipòsit es troba impermeabilitzat amb argiles i materials geosintètics i recobert amb graves, d'aquest manera, s'evita que els lixiviats, líquids generats durant la pròpia fermentació dels residus, filtrin al terreny natural i contaminin els aqüífers.

Instal·lacions del MontsiàPlanta premsat

Els lixiviats generats al vas, son canalitzats i posteriorment, emmagatzemats a unes basses amb l'objectiu de ser tractats a la corresponent Planta,  mitjançant un procés biològic combinat amb altres tecnologies.

La fracció orgànica dels residus municipals (FORM) de la comarca del Montsià i del Baix Ebre es transportada fins a la Planta de Compostatge de Mas de Barberans. Després del tractament d'aquest material, s'obté compost. D'aquesta manera, a part d'extreure un producte útil per al sòl, s'evita que vagi a l'abocador, amb el malbaratament que suposa, així com la generació de lixiviats i gasos efecte hivernacle que comporta. La Directiva Europea marca que s'ha de reduir fins al 65% la matèria orgànica dipositada als abocadors al 2016.

Instal·lacions del MontsiàInstal·lacions del Montsià

El procés de compostatge sol durar de 12 a 14 setmanes, a on la fracció orgànica passa per diferents fases, de pre-tractament, a on s'eliminen els impropis presents i es mescla amb fracció vegetal recollida selectivament, de descomposició aeròbia mitjançant túnels i maduració mitjançant piles voltejades.