Deixalleries

Imatge d'un camió a la deixalleria de La Sénia

Definició de Deixalleria

Segons la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i del PRECAT20 es defineix la deixalleria com: “El centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria amb l'objectiu de facilitar-ne la valorització o gestió correcta. Aquestes instal.lacions són d'ús particular i petits comerços d'acord amb les ordenances municipals” Per assolir una gestió preventiva i participativa, el servei de deixalleria ha d'operar com a centre de reutilització i recuperació de residus, i com a equipament d'educació ambiental.

Normativa

Deixalleries operatives

Actualment a la comarca del Montsià hi ha en funcionament 12 deixalleries, una per població, i al Baix Ebre es gestionen les deixalleries de l'Aldea, Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Benifallet, Camarles, El Perelló, Roquetes, Xerta i una de mòbil per a Aldover, Tivenys i Paüls.

Horaris deixalleries

Consulta els horaris de les deixalleries fixes:

https://www.copate.cat/ca/residus/horaris-deixalleries

 

AVÍS HORARI

 

Quins residus hem de dur a la deixalleria?

Residus especials (tòxics i perillosos) Residus municipals i assimilables (valoritzables) Altres residus (valoritzables)
 • Pneumàtics (1)
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Bateries / Dissolvents
 • Pintures i vernissos 
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (ex. CFC)
 • Olis minerals usats / Olis vegetals
 • Radiografies
 • Envasos buits contaminants
 • Fitosanitaris (2)
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Vidre pla i espills
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Fustes
 • Tèxtil
 • Electrodomèstics
 • Runes i restes de la construcció d'obres menors
 • Residus verds (restes de poda i jardineria)
 • Residus voluminosos (mobles i altres)

L'adopció de les corresponents normatives en gestió de residus fan que els usuaris hagin de tenir en consideració els següents criteris quan a condicions d'aportació dels diferents residus.

(1) Només s'admeten els pneumàtics si s'acompanya de la factura de compra dels pneumatics nous. Consulta les normes d'aportació a SIGNUS.

(2) Actualment només es punt de recollida Sigfito les deixalleries d'Alcanar, Amposta, La Sénia, Freginals, Masdenverge i Roquetes. Si es diposa de fitosanitaris amb el logo corresponent es poden dur a qualsevol punt de la xarxa SIGFITO.

Residus no admesos

D'acord amb el que estipula la Norma Tècnica de Deixalleries  no s'admeten els següents residus: residus barrejats, matèria orgànica que no sigui poda, residus comercials/industrials en grans quantitats, residus radioactius, sanitaris, explosius, botelles de gas de soldadura (gas MAPP) i residus no identificats. 
No s'admeten residus d'amiant/fibrociment a les deixalleries gestionades de l'àmbit de COPATE perquè no es diposa dels requeriments a les instal.lacions per poder gestionar aquest residu. En cas de disposar de residus de fibrociment s'han de portar a transportistes autoritzats.

 

Hi ha límit d'aportació en cas de residus d'origen comercial?

D'acord amb la Llei 15/2003 de residu comercial (article 47 bis) la persona persona titular d'una activitat que genera residus comercials ha de gestionar per si mateixa els residus que produeix, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria, d'acord amb el reglament o ordenança municipal adoptada a tal efecte pel municipi.

En aquest sentit, els grans productors o grans generadors haurien de tenir un/s gestor/s per als residus derivats de la seva activitat econòmica. Un petit comerç pot aportar residus a la deixalleria sempre i quant sigui en petites quantitats o quantitats assimilables a la producció d'un particular.  El volum aportat per un gran generador distorsiona la explotació normal de la instal.lació de deixalleria. Per exemple, un taller mecànic no pot portar pneumàtics a la deixalleria, tanmateix si ha pintat el taller o n'ha canviat els llums, aquests residus, els que no són fruit de la seva activitat, sí que els pot portar. De la mateixa manera, una empresa de pintures no pot portar els pots de pintura buits a la deixalleria.

Des de juny de 2019 es registren les entrades a les deixalleries de forma informatitzada, per tal de poder portar un control i posar a l'abast de l'ens municipal de dades d'utilització de la deixalleria de forma que s'ha pogut establir uns topalls raonables per distingir entre particulars-petits comerços/ grans generadors. I aquests topalls són els següents:

 • Runa: > 2.000 quilos anuals
 • Fusta > 720 kg anuals
 • Voluminosos > 600 kg anuals

Consulta els gestors autoritzats per al correcte tractament dels residus industrials/comercials provinents del processos productius.

https://forms.office.com/r/ujr3Xep5Hz