Organització dels serveis

sistema pesatge

COPATE

El COPATE es l'ens instrumental dels consells comarcals del Baix Ebre i del Montsià que s'encarrega de la direcció i  control dels serveis de recollida tant de les fraccions selectives (paper, vidre, envasos i fracció orgànica) com de la fracció resta, així com d'altres serveis auxiliars, com la recollida de voluminosos porta a porta, la neteja interior i exterior dels contenidors, el manteniment, la transferència dels residus fins als centres de tractament, de neteja viaria en alguns municipis, així com la gestió i explotació de les 21 deixalleries fixes i una de mòbil. 

Aquests serveis de gestió de residus es van licitar a 2018 i les empreses adjudicataries foren les següents:

  • Lot I. Recollida, transferència i transport fins al centre de tractament dels residus municipals. Empresa adjudicataria: UTE Baix Ebre Montsià formada per les empreses FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL – ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SRL. Inici del contracte a agost de 2018. Import d'adjudicació: 5.961.485,20 € IVA inclòs.
  • Lot II: Servei de gestió, explotació, manteniment de les deixalleries. Empresa adjudicataria: NORDVERT SL-SORIGUÉ. Inici del contracte a febrer de 2019. Import d'adjudicació: 679.250,92 € IVA inclòs

La implantació i desenvolupament dels anteriors contractes ha permés la renovació dels equips de recollida a l'àmbit dels municipis del COPATE.  Un total d'11,2M€ per renovar vehicles i contenidors que havien sobrepassat sobradament la seva vida útil. S'ha desplegat la renovació i canvi de tots els contenidors de la comarca del Montsià i s'ha posat a punt tots els contenidors del Baix Ebre, en un sistema compatible per a les dos comarques. S'ha renovat la flota de camions amb 19 camions recol.lectors, dues caixes rentacontenidors, 5 furgons elèctrics de repàs, dos camions de recollida de voluminosos, un cap tractor i dos walking floors de gran capacitat, una màquina escombradora, etc.

Des dels serveis tècnics de COPATE es controla i fiscalitza les tasques dutes a terme pels contractistes. Mitjançant d'eines informàtiques de control de flota, posicionament per GPS i de pesatge embarcat, es controla la prestació del servei i el compliment de les freqüències i dels serveis estipulats (pes per contenidor, recollides efectuades, número de contenidors netejats, número d'hores de servei, recorreguts efectuats, etc). Per tant, d'aquesta manera, s'estableix un mecanisme de control molt exhaustiu i de pagament per serveis efectivament prestats. Es tracta d'un sistema adaptable a les necessitats que presenten els ens locals.

Des dels serveis tècnics també s'atenen i coordinen les peticions dels ajuntaments pel que fa a petició de serveis de residus (canvis d'ubicacions, serveis especials per a festes o moviments puntuals de contenidors, petició de neteges puntuals, etc). Es disposa d'un sistema centralitzat quan a incidències rebudes, ja sigui a través dels ens locals, de la ciutadania o dels serveis propis d'inspecció, de forma que permet portar un control acurat sobre la resolució de les incidències i poder solucionar els problemes que es puguin presentar i donar un millor servei a la ciutadania. Es disposa d'un telèfon d'atenció a l'usuari INFORESIDUS 678863254 inforesidus@copate.cat on es poden adreçar queixes, consultes i suggeriments que preten ser un canal bidireccional de comunicació i informació a la ciutadania. El número apareix serigrafiat a tots els contenidors de l'àmbit de gestió del COPATE.

També s'atenen les queixes rebudes per part dels ciutadans a través del servei d'atenció telefònica, per tal de poder solucionar els problemes que es puguin presentar, gestionar les sol·licituds rebudes i donar un millor servei al ciutadà. Tot això es complementa amb l'equip de comunicadores ambientals, que duen a terme la tasca de sensibilitzar i informar als ciutadans.