Organització dels serveis

Baix Ebre

El consorci de residus del Baix Ebre (Rebé) realitza el control dels serveis de recollida tant de les fraccions selectives (paper, vidre, envasos i fracció orgànica) com de la fracció resta, així com de la recollida de voluminosos i les deixalleries fixes i mòbil. Aquests serveis són una concessió administrativa que en l'actualitat recau en l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA fins l'any 2015.

Recollida selectiva al Baix Ebre

Recollida selectiva al Baix Ebre

Recollida selectiva al Baix Ebre

Recollida selectiva al Baix Ebre

Des dels serveis tècnics s'organitzen les rutes entre els diferents municipis, es porta el control sobre la bona marxa del servei tant de recollides com de neteja i manteniment dels contenidors i les deixalleries, i s'atenen i coordinen les peticions dels ajuntaments pel que fa a canvis d'ubicacions, serveis especials per a festes o moviments puntuals de contenidors. Una gran eina per a dur a terme aquest control és el sistema de pesatge embarcat, que permet saber quan s'ha buidat cada contenidor i quants quilos s'han recollit.

També s'atenen les queixes rebudes per part dels ciutadans i dels ajuntaments, per tal de poder solucionar els problemes que es puguin presentar i donar un millor servei al ciutadà.

Montsià

El consorci de residus del Montsià realitza el control i la prestació dels serveis de recollida tant de les fraccions selectives (paper, vidre, envasos i fracció orgànica) com de la fracció resta, així com de les deixalleries que hi ha a la comarca. Aquests serveis són una concessió administrativa que en l'actualitat recau en les empreses:

  • ACCIONA SERVICIOS URBANOS fins l'any 2015 (serveis de recollida de fracció resta i orgànica, amortització dels vehicles de recollida, servei de neteja viària)
  • La UTE Recollida Selectiva (Acciona Servicios Urbanos i Baix Mont Contenidors SL. fins l'any 2015+2(recollida de paper, vidre, envasos, gestió i manteniment de les illes, recollida de grans productors i gestió de les deixalleries dels municipis petits)
  • Hermanos Pellicé fins l'any 2013+2 (deixalleries dels municipis grans i Sant Jaume, i recollida dels voluminosos porta a porta)

Recollida selectiva al Montsià

Recollida selectiva al Montsià

Recollida selectiva al Montsià

Des dels serveis tècnics s'organitzen les rutes entre els diferents municipis, es porta el control sobre la bona marxa del servei tant de recollides com de neteja i manteniment dels contenidors i les deixalleries, i s'atenen i coordinen les peticions dels ajuntaments pel que fa a serveis especials per a festes, o ampliacions de serveis en èpoques de major generació de residus. Una gran eina per a dur a terme aquest control és el sistema de pesatge embarcat, que permet saber quan s'ha buidat cada contenidor i quants quilos s'han recollit.

Recollida selectiva al Montsià

Recollida selectiva al Montsià

Recollida selectiva al Montsià

També s'atenen les queixes rebudes per part dels ciutadans a través del servei d'atenció telefònica, per tal de poder solucionar els problemes que es puguin presentar, gestionar les sol·licituds rebudes i donar un millor servei al ciutadà. Tot això es complementa amb l'equip de comunicadores ambientals, que duen a terme la tasca de sensibilitzar i informar als ciutadans.