Fracció resta

Contenidor soterrat de resta en primer pla

Fracció resta

La recollida de la fracció resta es duu a terme amb contenidors de diferents capacitats (3,5m3 els de superficie i 5 m3 els soterrats), que són buidats per camions de gran capacitat de sistema bilateral i automàtic que permeten que només hi vagi un xòfer. A l'àmbit del COPATE hi ha un total de  contenidors de 679 contenidors fracció resta, entre soterrats i superfície. També hi ha un circuit de contenidors de 1000/1100 litres de recollida posterior per a grans productors i disseminats, un total de 477 contenidors organitzats en 251 punts.

La recollida es fa en horari diürn, en diferents dies a la setmana.  Es disposa de dos rentacontenidors per tal de netejar de forma automàtica de dins i de fora, tant els que estan en superfície com els soterrats; a l'hivern la neteja es fa un cop al mes, i a l'estiu un cop cada dues setmanes.

La fracció resta que es recull dels contenidors es transporta fins la planta de transferència de resta de l'Aldea fins al seu destí final el Dipòsit Controlat del Mas de Barberans.

La fracció resta actualment a l'àmbit del COPATE suposa un 48% del total de residus generats, a 2030 aquest percentatge d'acord amb les directives europees ha de ser tan sols un 10% del total de residus. Per tant, hi ha molt de camí a recorrer.