Fracció orgànica

Contenidor d'orgànica en primer pla

Per què és important reciclar la fracció orgànica?

Per motius ambientals:

 • Estalvi de recursos transformant la matèria orgànica en compost i millora de la qualitat dels sòls
 • Reducció de residus biodegradables als dipòsits controlats i plantes incineradores
 • Disminució de l'emissió de gasos implicats en l'efecte hivernacle

Per motius legals i econòmics:

 • La Directiva d'abocadors de la UE obliga als estats membres a reduir el percentatge de residus municipals biodegradables destinats a dipòsit (D.1999/31/CE). 
 • La L.9/2008 de modificació de la L 6/93 obliga a tots els municipis a fer la recollida selectiva i no només els de 5.000 habitants.
 • Per aconseguir-ho, s'han establert instruments econòmics com el cànon sobre la deposició dels residus. Aquest tribut castiga a 2022 en 59,10 euros, les tones destinades a abocador. Aquests diners es retornen a aquells ens que fan una millor recollida selectiva de la FORM. Així mateix, també es castiga a aquells municipis que no han iniciat el servei de recollida.

Què és la fracció orgànica? Què se'n fa?

Què és?

La fracció orgànica són:

 • restes de fruita i verdura
 • restes i despulles de carn i peix
 • pa sec i menjar cuinat en mal estat
 • closques d'ou, fruita seca i marisc
 • paper de cuina i tovallons bruts de menjar
 • taps de suro, marro de cafè i restes d'infusions
 • restes vegetals en petites quantitats (fullaraca, flors, rams pansits…)

Fem-ho bé!

És molt important que al contenidor de la fracció orgànica no hi tirem residus inorgànics (plàstics, vidres, medicaments...), ja que aquests incideixen negativament en el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i en disminueixen la qualitat final. Tot i que podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró, aquests són inorgànics i MAI els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. Per veure la qualitat del teu municipi pots entrar a la següent adreça de l'Agència de Residus de Catalunya. Qualitat fracció orgànica

Es molt recomanable fer servir bosses compostables a casa per a separar la fracció orgànica, ja que estan fetes d'un material que pot entrar a formar part del procés de compostatge sense que disminueixi la qualitat del compost final.

On ho portem?

La fracció orgànica que es recull dels contenidors del carrer es porta a la planta de compostatge del Mas de Barberans per a transformar-la en compost.

I què en trèiem?

Cal tenir present que de cada 100kg de fracció orgànica recollida als contenidors es poden arribar a aconseguir 20kg de compost! Si tenim en compte que, de mitja, cada ciutadà genera uns 3kg de fracció orgànica a la setmana, imagineu tot l'adob orgànica que podem aconseguir al cap de l'any entre tots!!!


Procés de compostatge