Fracció orgànica

Per què és important reciclar la fracció orgànica?

Per motius ambientals:

 • Estalvi de recursos transformant la matèria orgànica en compost i millora de la qualitat dels sòls
 • Reducció de residus biodegradables als dipòsits controlats i plantes incineradores
 • Disminució de l'emissió de gasos implicats en l'efecte hivernacle

Per motius legals i econòmics:

 • La Directiva d'abocadors de la UE obliga als estats membres a reduir el percentatge de residus municipals biodegradables destinats a dipòsit (D.1999/31/CE). En concret al 2015 la disposició de residus biodegradables a abocador s'ha de reduir a un 65%.
 • La L.9/2008 de modificació de la L 6/93 obliga a tots els municipis a fer la recollida selectiva i no només els de 5.000 habitants.
 • Per aconseguir-ho, s'han establert instruments econòmics com el cànon sobre la deposició dels residus. Aquest tribut castiga en 12 euros, les tones destinades a abocador. Aquests diners es retornen a aquells ens que fan una millor recollida selectiva de la FORM. Així mateix, també es castiga a aquells municipis que no han iniciat el servei de recollida

Què és la fracció orgànica? Què se'n fa?

Què és?

La fracció orgànica són:

 • restes de fruita i verdura
 • restes i despulles de carn i peix
 • pa sec i menjar cuinat en mal estat
 • closques d'ou, fruita seca i marisc
 • paper de cuina i tovallons bruts de menjar
 • taps de suro, marro de cafè i restes d'infusions
 • restes vegetals en petites quantitats (fullaraca, flors, rams pansits…)

Fracció orgànica

Fracció orgànica

Fem-ho bé!

És molt important que al contenidor de la fracció orgànica no hi tirem residus inorgànics (plàstics, vidres, medicaments...), ja que aquests incideixen negativament en el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i en disminueixen la qualitat final. Tot i que podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró, aquests són inorgànics i MAI els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. Per veure la qualitat del teu municipi pots entrar a la següent adreça de l'Agència Catalana de Residus: https://sdr.arc.cat/sdr/ListCaracteritzacions.do

Tot i que no és obligatori, és molt recomanable fer servir bosses compostables a casa per a separar la fracció orgànica, ja que estan fetes d'un material que pot entrar a formar part del procés de compostatge sense que disminueixi la qualitat del compost final.

Fracció orgànica

Fracció orgànica

On ho portem?

Fracció orgànica

La fracció orgànica que es recull dels contenidors del carrer es porta a la planta de compostatge del Mas de Barberans per a transformar-la en compost

I què en trèiem?

Cal tenir present que de cada 100kg de fracció orgànica recollida als contenidors es poden arribar a aconseguir 20kg de compost! Si tenim en compte que, de mitja, cada ciutadà genera uns 3kg de fracció orgànica a la setmana, imagineu tot l'adob orgànica que podem aconseguir al cap de l'any entre tots!!!

Compost

Baix Ebre

Servei de recollida

La recollida de la fracció orgànica es duu a terme amb contenidors soterrats de 3m3 i en superfície de 1,8m3, que són buidats per camions de gran capacitat d'última tecnologia que permeten que només hi vagi un xòfer. A la comarca hi ha un total de 387 contenidors de fracció orgànica, entre soterrats i superfície, que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 210 habitants.

Recollida de la fracció orgànica

Recollida de la fracció orgànica

La recollida es fa en horari diürn, en diferents dies a la setmana. A més a més, el Rebé disposa d'un camió que neteja els contenidors de dins i de fora, tant els que estan en superfície com els soterrats; a l'hivern la neteja es fa un cop al mes, i a l'estiu un cop en setmana.

La fracció orgànica que es recull dels contenidors soterrats es porta fins a la planta de compostatge del Mas de Barberans per tal de seguir el procés de compostatge.

Montsià

Servei de recollida

La recollida de la fracció orgànica es duu a terme amb contenidors metàl·lics soterrats de 3m3 que són buidats per camions de gran capacitat i per equips de recollida formats per un xòfer i un peó. A la comarca hi ha un total de 225 contenidors soterrats de fracció orgànica que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 321 habitants.

Recollida de la fracció orgànica

La recollida es fa en horari nocturn, excepte als municipis de Freginals, Godall, La Galera, Mas de Barberans, Masdenverge i Santa Bàrbara (on es fa de matí), i en diferents dies a la setmana.

La fracció orgànica que es recull dels contenidors soterrats es porta fins a la planta de compostatge del Mas de Barberans per tal de seguir el procés de compostatge (link fitxa Mas).