EDAR Santa Bàrbara

EDAR Santa Bàrbara

El sistema de sanejament de Santa Bàrbara, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consta de dos ramals de col·lector per gravetat que condueixen les aigües residuals del municipi fins a la depuradora, on es du a terme el tractament de les aigües residuals mitjançant un llacunatge airejat.

El sistema està format per 3 llacunes; llacuna d'aireació, llacuna de sedimentació i llacuna d'afinament, amb un volum total de 10.379 m³. L’aigua tractada s’aboca al Barranc del Pelós.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 1998
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)
Punt abocament: Barranc El Pelós – Barranc Lledó
Població sanejada: 3.965
Km col·lectors: 0,43
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 780
MES disseny (mg/l): 312
DBO5 disseny (mg/l): 312
Població equivalent disseny (h-e): 5.200

Dades de procés

Pretractament:

desbast amb reixa de fins

Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment:

Llacuna finament

Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada al nord-est de la població a un quilòmetre i mig del nucli urbà, a la Partida Llassat.

Polígon: 7 / Parcel·la:127

UTMX: 289649,7

UTMY: 4510606,34


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals