Normativa

Comarcal

Reglament comarcal de sanejament del Baix Ebre

Reglament guia de l'ús i els abocaments d'aigües
Reglament guia de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram, aprovat (BOP núm. 261, de data 13/11/1996)

Autonómica

Decret legislatiu 3/2003
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015, de data 21/11/2003)

Decret 130/2003
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003)

Reial Decret 1620/2007
Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, per al que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades

Llei 20/2009
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Europea

Directiva 2000/60 / CE
Directiva Marco del Agua 2000/60 / CE

Directiva 91/271 / CE
Directiva 91/271 / CE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales