Diputació de Tarragona

Dipta

 

La junta de govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 12 de desembre de 2023 va aprovar l'atorgament de les següents subvencions nominatives:

 

Concepte: Control de mosquits als arrossars del Delta de l’Ebre i algunes

hectàrees del parc natural del Delta de l’Ebre

Número d'expedient: 8004330008-2023-0008784

Pressupost Elegible: 566.662,47 euros

% concedit: 38,82%

Import concedit: 220.000,00 euros

 

Concepte: Mostreig i tractament antilarvari de la mosca negra al tram baix del

riu Ebre, i també mostreig i tractaments al meandre de Flix i les sèquies

properes al Port.

Número d'expedient: 8004330008-2023-0008794

Pressupost Elegible: 317.949,56 euros

% concedit: 28,31%

Import concedit: 90.000,00 euros

 

En els darrers cinc anys les subvencions de la Diputació per al control de plagues a Terres del'Ebre:

Any/Concepte 2019 2020 2021 2022 2023
Control mosquit 50.000,00 261.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
Control mosca negra 100.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00