PECT Ebrebiosfera (2018-2021)

PECT EbreBiosfera és l'acrònim del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, centrat en impulsar els Sectors Líder amb potencial endogen mitjançant l'ús intensiu de les TIC i la Transferència de coneixement i la Innovació.

El PECT EbreBiosfera és un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Tarragona.

Les entitats participants en el PECT EbreBiosfera són les següents:

Coordinació: Consell Comarcal del Baix Ebre.
Socis beneficiaris: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), Universitat Rovira i Virgili (URV), Fundació Agroterritori, CENFIM, Consell Comarcal Baix Ebre, Ajuntament d'Amposta.
Socis no beneficiaris: Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

 

En el següent gràfic mostrem les operacions del PECT EbreBiosfera liderades pels socis beneficiaris:

 

Esquema de les operacions que organitza el PECT

 

Dintre el PECT EbreBiosfera, les següents operacions són liderades pel COPATE:

Operació 2.1. Simbiosi Rural

Aquesta operació desplega i aplica un conjunt d'eines innovadores orientades al desenvolupament rural, la creació d'ocupació i la fixació de població en els municipis rurals de l'àmbit de la Reserva. En aquest sentit, vol establir les bases d'un model agrari basat en la col·laboració entre pagesos, cooperatives i explotacions agràries, dotant de noves funcions al teixit cooperatiu existent mitjançant el foment de l'economia col·laborativa en un sector agrari basat en les explotacions familiars i potenciar l'enfortiment del cooperativisme agrari facilitant, amb l'ús de les TIC, la seva transició cap un cooperativisme 2.0. i la innovació.

L'operació permetrà crear espais de cooperació a nivell individual i col·lectiu que amb l'ús de les TIC i un fort component d'R+D+I harmonitzarà l'ús de recursos escassos, crearà sinergies entre explotacions i diferents activitats (ramaderia, biomassa, ...) i dotarà al sector de la suficient capacitat d'anticipació, adaptació i resiliència per resistir les tensions creades pels mercats globals.

L'operació es basarà en la creació d'un Banc de Terres i del Banc de Serveis Agraris orientats a facilitar l'accés del sector a la informació que el capaciti per garantir la continuïtat de les explotacions i que seran importants en l'impuls de l'agricultura de precisió al territori. Aquets instruments es testaran en diferents problemàtiques present a l'espai agrari de Terres de l'Ebre amb la col·laboració del teixit cooperatiu territorial, dels municipis i entitats supramunicipals i amb altres entitats de caràcter local que podran se les usuàries i gestionar i operar les plataformes un cop finalitzat el PECT.

Aquesta operació consta de 2 actuacions:

Actuació 2.1.1: Banc de Terres.
Actuació 2.1.2: Banc de Recursos Agraris.

Operació 2.2. Fitoderivats: Innovació i Cadena de Valor Agroforestal

La biomassa forestal (i l'agrícola) constitueix un valuós recurs energètic renovable i endògen, que disminueix la dependència energètica externa i que crea llocs de treball al mateix territori. Constatem a més, com la manca de gestió forestal fa augmentar la quantitat i densitat de biomassa en els boscos, fet que unit als efectes del canvi climàtic, incrementen les probabilitats d'incendis forestals.

L'aprofitament de la biomassa per finalitats energètiques, permetria donar viabilitat econòmica a l'activitat forestal, generaria ocupació en el sector primari, i possibilitaria la gestió d'una part molt significativa del territori altament vulnerable davant l'increment dels riscos associats al canvi climàtic.

Aquesta operació planteja definir una nova cadena de valor al sector agroforestal que permeti crear noves oportunitats empresarials mitjançant un model innovador de gestió dels recursos endògens i la introducció de noves tecnologies orientades a la producció de bioenergia. L'operació activarà i consolidarà a la bioenergia com un sector emergent i fomentarà l'ocupació a escala local.

L'operació esta facilitada, a Terres de l'Ebre, per la presència d'una gran superfície forestal de titularitat municipal i d'un dens teixit cooperativista agrari que permet introduir models de gestió basats en la col·laboració público-privada. No obstant això, la cadena de valor que es planteja té un alt potencial de replicabilitat en altres zones del país.

En aquest context, es potenciarà el cooperativisme forestal per concertar-lo amb un sector empresarial emergent al territori, identificant les noves solucions tecnològiques , basades en la biorefinació, destinades a obtenir nous fitoderivats que aportin valor afegit i amplien la demanda de bioenergia de proximitat. Una part important de l'operació es centrarà a la comarca de la Terra Alta on municipis, Consell Comarcal i COPATE impulsen el sector agroforestal des de fa anys. Les actuacions, per tant, aniran orientades a definir noves estratègies de gestió del territori i dels seus recursos forestals basats en potenciar el paper de les cooperatives en la creació d'un clúster agroforestal que aporti coneixement, fomenti la demanda, aporti solucions logístiques i d'innovació, concerti al sector i alineï a tots els actors implicats a aconseguir objectius comuns orientats a la producció de fitoderivats de qualitat i bioenergia de proximitat.

Aquesta operació consta de 2 actuacions:

Actuació 2.2.1: Creació d'un clúster publico-privat agroforestal
Actuació 2.2.2: Pla de Foment de la demanda i l'aprovisionament de biomassa agroforestal

Operació 2.3. Rural Smart Energy

La transició energètica ha d'activar-se des de molts d'àmbits i a diferents escales. Però com tants d'altres reptes ambientals l'acció a escala local és prioritària.

Aquesta operació 2.3 “Rural Smart Energy” esta encaminada a posar les bases de la transició energètica en l'àmbit de les Terres de l'Ebre, territori designat per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera pels seus actius naturals i ambientals i que, alhora, concentra una part molt significativa de la generació elèctrica de Catalunya, en termes de potència instal·lada.

L'objectiu principal és, doncs, positivar aquest know-how per impulsar el canvi de l'actual paradigma energètic per un altre basat en les renovables de proximitat i en la proactivitat de consumidors i comunitats locals.

En aquest context les administracions locals han d'esdevenir el principal motor o tractor del canvi en les seves fases inicials. Per aconseguir això es disposa de l'experiència de més de 10 anys de l'Agència local de l'Energia de Terres de l'Ebre. Aquesta disposa de informació de base suficient per a conèixer el funcionament de la demanda pública del territori i ha intervingut en la majoria de iniciatives dirigides a l'estalvi i eficiència energètica de les administracions locals. Alhora disposa d'informació valuosa sobre altres inputs que seran fonamentals per superar els reptes proposats.

Aquesta operació consta de tres actuacions que alhora comporten l'execució de diferents accions. Aquestes actuacions constitueixen formes d'aproximar-se al repte de la transició energètica distintes però complementàries:

Actuació 2.3.1: Plataforma GIS-Energia
Actuació 2.3.2: Operador Energètic
Actuació 2.3.3: Energia & Cicle de l'Aigua

 

Amb el suport de:

cofinançament