EDAR Marina Sant Jordi

EDAR Marina Sant Jordi

El sistema de sanejament del nucli urbà de Marina Sant Jordi, al municipi de L'ametlla de Mar, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que disposa d’un tractament biològic convencional de fangs activats de baixa càrrega, i una xarxa de col·lectors amb 2 estacions de bombament, que recullen les aigües residuals la urbanització Marina Sant Jordi i les envia cap a l’EDAR.

L’aigua tractada s’aboca al Barranc de Cala Llises.

L'EDAR disposa d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, que subministra el 10 % del consum energètic total del sistema, que es va posar en servei l'any 2019.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 2007
Previsió ampliació:

Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027) per sanejar Urbanitzacions del Nord de l’Ametlla de Mar i la Urb. l’Almadrava (TM Vandellòs-Hospitalet)

Punt abocament: Barranc de Cala Llises
Població sanejada: 130 (hab.)
Km col·lectors: 2,24
Nombre bombaments: 2
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  
Instal·lació solar FV:

4,5 kW potencia nomina

16 moduls de 330 Wp (5,28 kWp)

1 inverter FRONIUS SYMO 4.5 de 4,5 kW

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 240
MES disseny (mg/l): 400
DBO5 disseny (mg/l):  
Població equivalent disseny (h-e): 1.600

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins, dessorrador i separador de greixos

Decantador primari

Secundari: Fangs activats
Espessiment: Gravetat
Digestió: Aeròbia
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama flux Marina St. Jordi

Localització

L’EDAR està situada, al nord-est de la població a uns tres quilòmetres i mig del nucli urbà.

Sector K Cala Calafató

UTMX: 317288,33

UTMY: 4532068,43


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals