EDAR Amposta

EDAR Amposta

El sistema de sanejament d'Amposta, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consta d’una EDAR amb un tractament biològic amb eliminació de nutrients, format per un reactor, del tipus canal d’oxidació, amb fangs activats de mitja càrrega.

L’aigua residual, procedent de tot el clavegueram municipal d’Amposta, arriba per gravetat a una única estació de bombament, que l'impulsa fins a l’EDAR, on és depurada i retornada al Riu Ebre.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 1998
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari PGSAC (2028-2033)
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 21.083
Km col·lectors: 1,8 km
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 5.500
MES disseny (mg/l): 261
DBO5 disseny (mg/l): 282
Població equivalent disseny (h-e): 27.500

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins, dessorrador i separador de greixos

 

Secundari: Fangs activats de baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada al marge dret del Riu Ebre, aigües avall del nucli urbà, a la Crts. Sant Jaume, km 2,5

Polígon: 38 / Parcel·la: 198

UTMX: 298094,82

UTMY: 4508653,23


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals