EDAR Santa Rosa de Lima (EMD Bítemm, T.M. Tortosa)

EDAR Santa Rosa de Lima

El sistema de sanejament del nucli urbà de Santa Rosa de Lima de l'EMD de Bítem, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, es va construir l'any 2017. El sistema està dissenyat per un cabal de 24 m³/dia i 80 habitats equivalents. El sistema està format per un bioreactor anaerobi de membranes d'ultrafiltracio, tipus AnMBR, que genera gas meta durant el procés de depuració. 

L'aigua afluent arriba fins al sistema per un col·lector de gravetat. L'aigua efluent surt per un col·lector per gravetat que va fins al punt d'abocament, el Riu Ebre.


 

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 2017
Previsió ampliació:  
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 80
Km col·lectors: 0,24
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Bioreactor anaerobi de membranes
Cabal disseny (m3/d): 24
MES disseny (mg/l): 299
DBO5 disseny (mg/l): 315
DQO disseny (mg/l): 594
Població equivalent disseny (h-e): 80

Dades de procés

Pretractament: Tamís transportador
Primari: Homogeneïtzació i laminació cabal
Secundari: Biològic anaerobi
Espessiment: Separació fangs amb membranes ultrafiltració
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama flux EDAR Santa Rosa Lima


Localització

L’EDAR està situada, al polígon 67, parcel·la 107, de l'EMD Bítem al T. M. de Tortosa.

Polígon: 67  / Parcel·la: 107

UTMX: 290376

UTMY: 4527604


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals