EDAR La Ràpita

EDAR La Ràpita

El sistema de sanejament de La Ràpita, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consta d'una estació de bombament i una EDAR biològica de fangs activats de baixa càrrega, amb reducció de nutrients (nitrogen i fòsfor) i tractament terciari.  Les aigües residuals del municipi, es recullen en una única estació de bombament (EB Horta Vella) situada al nucli urbà, i s’impulsen fins a la planta a través d’un col·lector en alta.

Una vegada tractada i després de passar pel sistema de tractament terciari, per mitjà d’una estació de bombament, l’aigua s’envia fins al punt d'abocament, ubicat a la Badia dels Alfacs, al mar Mediterrani.

Des de l'any 2020, l'EDAR disposa d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, que cobreix el 15 % del consum energètic del sistema.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)

Any posada en funcionament:

Any posada en funcionament terciari:

1996

2003

Any 1era ampliació:

Any 2ona ampliació:

Remodelació EDAR l'any 2008

Prevista al segon escenari PGSAC (2028-2033)

Punt abocament: Badia dels Alfacs-Mar Mediterrània
Població sanejada: 15.583
Km col·lectors: 2,98 km
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  
Instal·lació solar FV:

95 kW potència nominal

Fase 1: 60 mòduls de 335 kWp sobre sostre (20,1 kWp)

1 inverter FRONIUS ECO 20 de 20 kW

Fase 2: 216 mòduls de 400 kWp sobre terra (86,4 kWp)

3 inverters FRONIUS ECO 25.0.3-S de 25 kW

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de N i amb tractament terciari
Cabal disseny (m3/d): 6.310
MES disseny (mg/l): 300
DBO5 disseny (mg/l): 275
Població equivalent disseny (h-e): 28.921

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins, dessorrador i separador de greixos

Físic-químic

Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada a uns quatre quilòmetres al sud de la població, per la carretera que va cap a la població del Poblenou.

Partida Molinet Polígon: 11 / Parcel·la: 39

UTMX: 298759,09

UTMY: 4500073,52


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals