EDAR Tortosa-Roquetes

EDAR Tortosa-Roquetes

El sistema de sanejament de Tortosa- Roquetes, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que disposa de dues línies de tractament biològic per fangs activats de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen i fòsfor. 

L'aigua residual urbana arriba a l'EDAR per dos ramals de col·lectors, que recullen les aigües residuals dels municipis de Tortosa, Roquetes i les EMD d'Els Reguers, Jesús, Raval de Cristo i Raval de la Llet. Aquests dos ramals de col·lectors tenen una distància total de 12,89 km i compten amb 16 estacions de bombament.

Des de l'any 2020, l'EDAR disposa d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum, que cobreix aproximadament un 20% del consum energètic del sistema (excloses les estacions de bombament).


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 1.998
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 39.332 (hab)
Km col·lectors: 12,89
Nombre bombaments: 10
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0
Instal·lació solar FV:

150 kW Potència nominal

456 mòduls de 330 Wp sobre el terra (152,76 kWp)

45 mòduls de 285 Wp sobre pèrgola (12,83 kWp)

3 inverters SMA CORE-1 de 50 kW

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 10.296
MES disseny (mg/l): 230
DBO5 disseny (mg/l): 273
Població equivalent disseny (h-e): 46.847

Dades de procés

Pretractament:

Primari:

Desbast amb reixa de fins, dessorrador i separador de greixos

Decantador primari

Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama procés EDAR Tortosa-Roquetes

Localització

L’EDAR està situada al marge esquerre del Riu Ebre, aigües avall del nucli urbà, al cami del mig del barri del Temple.

Polígon: 95 / Parcel·la: 124

UTMX: 289845,36

UTMY: 4519139,19


  

Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals