Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Inspecció i control d'abocaments

Inspecció i control d'abocaments

Per tramitar el permís d'abocament o de connexió a la xarxa de sanejament en alta, podeu descarregar la documentació corresponent a la secció Tràmits.

L'any 2005 els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià van signar un conveni amb l'ACA per realitzar la gestió del sistema, que li atorga les competències en inspecció, control i, si s'escau, sanció dels abocaments d'aigües residuals efectuats pels establiments industrials. Aquesta tasca, realitzada pels tècnics del CODE, ha permès assolir un coneixement més ampli de la tipologia dels establiments connectats al sistema i de la situació i emplaçament de les seves connexions, així com la caracterització dels respectius abocaments.El servei d'inspecció i control d'abocaments fa un control rutinari dels punts d'abocament industrials a la xarxa de sanejament, amb l'objecte de minimitzar la càrrega contaminant, sensibilitzar el teixit industrial per a què els abocaments efectuats s'ajustin al Reglament de Sanejament i, en conseqüència, millorar la qualitat dels medis aquàtics receptors.

 • Gestió econòmica dels serveis comarcals d'inspecció (Baix Ebre i Montsià).
 • Planificació anual de la inspecció dels cens d'establiments del Baix Ebre i Montsià.
 • Funció inspectora en episodis de contaminació no relacionats amb el control periòdic.
 • Direcció tècnica dels contractes d'inspecció (laboratori) a les comarques del Baix Ebre i del Montsià.
 • Gestió i actualització dels cens d'abocaments a sistema del Baix Ebre i Montsià.
 • Redacció de permisos de connexió al col·lector en alta, de permisos d'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram i de permisos d'abocament d'aigües residuals procedents de fosses sèptiques mitjançant camió-cisterna, per a la seva concessió de la corresponent autorització.
 • Sensibilització del teixit industrial per què tots els abocaments que efectuïn en els sistemes de sanejament comarcals, s'ajustin al Reglament de Serveis Públics de Sanejament.
 • El servei està facultat per imposar sancions administratives derivades de l'incompliment de la normativa vigent en matèria d'abocaments.
 • Incrementar la pressió inspectora sobre els abocaments d'aigües residuals industrials.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient les incidències per abocaments d'aigües residuals industrials.
 • Fer un seguiment i un control més específic dels abocaments a xarxa i en especial en aquelles instal·lacions que es detectin problemes greus d'abocament.
 • Realitzar un programa d'inspecció dels col·lectors en alta per tal de poder tenir un millor control de les activitats i del sistema on aboquen, d'aquesta manera serà molt més fàcil detectar possibles fonts de contaminació i saber quin és l'estat de conservació dels col·lectors.

El Servei tècnic d'Inspecció i Control d'Abocaments (CODE) realitza un programa d'inspeccions als establiments industrials, els abocaments d'aigües residuals dels quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.


L'actuació inspectora s'inicia:


 • d'ofici, inspeccions de control com a iniciativa dels tècnics del CODE i les de comprovació de la DUCA (programades per l'ACA).
 • en virtut de denúncia

La inspecció comença amb la visita a l'establiment industrial que genera aigües residuals, sense previ avís. El representant de l'activitat té l'obligació d'atendre a l'inspector sense dilació. En el moment que s'accedeix a les instal·lacions, la persona titular de l'activitat acompanya l'inspector fins al punt de recollida de mostres. Després de la presa de mostres, el personal inspector (laboratori contractat pel Consell Comarcal o el responsable tècnic del CODE) té atribuïdes les facultats per accedir a la resta de les instal·lacions. Finalment, s'aixeca una acta d'inspecció on es documenten les actuacions practicades.


El protocol d'inspecció està reglamentat pel "Decret 130/2003, de 13 de maig, Reglament dels serveis Públics de Sanejament"

Mitjançant l'Autorització d'Abocament, es regula i controla la contaminació que puguin comportar les activitat industrials, la qual cosa permet regular els abocaments al sistema i establir un cens d'abocaments dels establiments que aboquen a la xarxa.

Amb l'objectiu d'inspeccionar de forma més eficients, el CODE porta a terme una actualització continuada del cens d'abocament a sistema, en l'àmbit comarcal del Baix Ebre i Montsià actualment hi ha censades més de 440 activitats.

Formen part d'aquest cens, els usuaris i usuàries no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la CCAE de 1993, o sigui, potencialment contaminant o bé, que generi abocaments superiors als 6.000 m3/any.