Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Legislació i Documents

Legislació i Documents

Comarcal

 • Reglament guia de l'ús i els abocaments d'aigües

  Reglament guia de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram, aprovat (BOP núm. 261, de data 13/11/1996)


  [ Descarregar document ]

Autonòmica

 • Decret legislatiu 3/2003

  Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015, de data 21/11/2003)


  [ Descarregar document ]
 • Decret 130/2003

  Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894, de data 29/05/2003)


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1620/2007

  Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, per al que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades


  [ Descarregar document ]
 • Llei 20/2009

  Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats


  [ Descarregar document ]

Europea

 • Directiva 2000/60/CE

  Directiva marc de l'aigua 2000/60/CE


  [ Descarregar document ]
 • Directiva 91/271/CE

  Directiva 91/271/CE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals


  [ Descarregar document ]