Sou a: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre » Model de governança

Model de governançaEl COPATE és l’organisme tècnic que gestiona la Reserva de la Biosfera, com a Oficina Tècnica, amb una àrea pròpia dintre de la seva estructura, transversal a la resta d’àrees existents al COPATE. Per tant, l’Oficina Tècnica del COPATE és la responsable de planificar, implementar i comunicar les accions necessàries per al desenvolupament de la RdBTE, la representa davant les institucions i les xarxes temàtiques a les quals es troba adscrita. L’organisme de decisió de la RdBTE és la Comissió Executiva, la qual té regulació pròpia i exclusiva dintre del COPATE i té la funció de desenvolupar, avaluar i establir mecanismes per executar les decisions a l’entorn de la RdBTE. Està formada per:


Generalitat de Catalunya


 • Delegació Territorial
 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), d’Empresa i Ocupació, de Territori i Sostenibilitat
 • Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)

Administració supramunicipal


 • Consells Comarcals del Baix Ebre, del Montsià, de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre
 • Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)
 • Diputació de Tarragona

Altres organitzacions


 • Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa


Depenent de l’òrgan gestor ha d’estar l’Observatori Socioambiental, encarregat de fer un seguiment del compliment dels objectius de la Reserva i del grau d’implementació del Pla de Gestió, gràcies a un sistema d’indicadors prèviament definits en el Pla, però que poden ser ampliats i modificats en funció de les necessitats. També és l’organisme responsable de la difusió de dades i de crear un entorn obert d’aquestes dades que garanteixi, en tot moment, la transparència, l’eficiència i l’accés d’experts i del gran públic a les dades de la Reserva. Es crearà a partir de la coordinació de grups de treball en investigació, tant social com científica, que a dia d’avui ja estan desenvolupant aquestes funcions al territori tot i que sigui de forma sectorial. Es preveu que entri en funcionament al 2016.


El Consell Consultiu és l’òrgan de participació de la Reserva i engloba a les principals entitats i agents territorials que han expressat la voluntat de participar en la presa de decisions de la Reserva. Aquest Consell assisteix a la Comissió Executiva, proporcionant-li les pautes per al disseny de polítiques de desenvolupament territorial. Actualment, està compost per més de 60 entitats dels sectors més representatius del territori: universitat i centres d’investigació, organitzacions empresarials, sindicats, cooperatives, comunitats de regants, associacions del sector turístic, centres d’estudis locals, entitats conservacionistes, etc. Es reuneix en Assemblea General almenys dos cops l’any, presidit pel titular de la Conselleria de la Generalitat competent en biodiversitat. S’estructura en forma de Grups de Treball específics, que permeten una major participació, més àgil i operativa al moment de canalitzar els debats. Actualment existeixen 5 grups de treball:


 • Grup de Treball del Patrimoni Natural: agents competents i implicats sobre aquest tema, especialment els responsables dels Parcs Naturals i altres espais d’interès natural.
 • Grup de Treball de Patrimoni Cultural: representants d’entitats i institucions amb interès i competència en el camp cultural i la conservació del patrimoni monumental.
 • Grup de Treball de Recerca: coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, on es dona trobada a la resta d’agents que desenvolupen treballs d’investigació en l’àmbit de la RdBTE.
 • Grup de Treball del Sector Agroalimentari: principals actors del sector agrari i les administracions competents.
 • Grup de Treball del Sector Turístic: principals actors de la hostaleria, restauració i de serveis turístics.

Entre el Consell Consultiu i l’òrgan gestor hi trobem el Comitè Avaluador de la Marca, organisme que té les funcions de definir quins recursos locals, productes, béns i serveis poden fer ús de la marca Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera. Per dur a terme aquesta regulació, el Comitè ha elaborat un Reglament i annexes on es defineixen també criteris de qualitat en l’àmbit ambiental, social i del propi producte o servei. El Comitè Avaluador és, per tant, l’òrgan tècnic de la Reserva encarregat d’evitar la banalització de la marca i alhora assegurar l’accés als possibles usuaris, emetent un informe vinculant que eleva a la Comissió Executiva.


La seva composició és estrictament tècnica, format per l’Oficina Tècnica del COPATE, tècnics dels Departaments de la Generalitat competents en la matèria (Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació), per tres membres de sindicats (CCOO, UGT i Unió de Pagesos) i per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, qui té assignat el paper de Secretaria del Comitè.