Sou a: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre » Marca i documentació

Marca i documentació

Tal i com estableix la UNESCO quan a una de les funcions que ha de complir una reserva, la de desenvolupament, La Reserva de la Biosfera ha de ser un revulsiu per a la nostra economia, donant un valor afegit als productes i serveis característics de les Terres de l’Ebre, donant-los una major projecció, tant a nivell local com als mercats exteriors.


Per a tal finalitat, s’ha elaborat un Reglament i annexes específics per a 18 productes i serveis susceptibles de ser acreditats, agroalimentaris, turístics, artesanals... sempre i quan compleixin les condicions marcades pels respectius annexos i adquireixin uns compromisos per tal d’aportar un valor afegit a la Reserva: compromís amb la millora de la qualitat del propi producte o servei, compromís amb el territori, compromís amb la sostenibilitat ambiental i de responsabilitat social. Així, el Reglament busca l’equilibri entre l’accessibilitat a l’ús de la marca i evitar, al mateix temps, la seva banalització.


[ Reglament i annexes ]

Qui pot fer ús de la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera

Recursos locals, productes, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, artesanals i els de promoció turística amb finalitats culturals i recreatives, que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.


La marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera es troba en vigor des de l’1 de juliol de 2015.


Consulta les taxes d'adhesió aquí:

[ Taxes ]


Com adherir-se a la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera

Les persones físiques o jurídiques interessades a utilitzar la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera, poden presentar i tramitar les sol·licituds personalment:


 • A la seu del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ubicada a la seu del Consell Comarcal del Montsià.
 • A la seu dels Consells Comarcals del Baix Ebre, de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
 • A la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi, com a documentació bàsica, la següent:


 • Memòria explicativa en què es detallaran les característiques dels recursos locals, productes, béns o serveis que aspiren a la utilització de la marca i logotip. S’hi inclourà tota la informació justificativa del compliment dels requisits i compromisos establerts en aquest Reglament, als seus annexos de condicions aplicable al producte, bé o servei per al qual es desitja obtenir l’autorització, així com qualssevol altres certificacions que puguin aportar‐ne informació addicional. En el cas d'aquells recursos locals, productes, béns o serveis que ostentin la qualificació de Denominació d'Origen, Indicació Geogràfica Protegida, Especialitat Tradicional Garantida, Producte Ecològic o certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, hauran d’acreditar‐ho adequadament.

  [ Memòria Productes Agroalimentaris ] i [ Memòria Serveis Turístics ]

  [ Sol·licitud d’autorització ]

 • Escriptura de constitució o document que n’acrediti la personalitat.
 • N.I.F. o C.I.F.
 • Certificació d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la seguretat social. La persona sol·licitant podrà substituir aquesta certificació per una declaració responsable, en els termes i amb els requisits i contingut previstos en l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, la presentació de la declaració responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'administració pública competent per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

  [ Document declaració responsable persona jurídica ]

 • Si és el cas, acreditació de tenir registrada o protegida la marca del recurs local, producte, bé o servei per a la que se sol·licita autorització d’ús de la marca “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera”.
 • Declaració responsable que reflecteixi la producció anual estimativa del recurs local, producte, bé o servei que farà ús de la marca i el logotip “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera”.

  [ Declaració responsable producció ]

 • Declaració responsable que compleix la normativa sectorial que li correspon, la qual no preveu cap incompatibilitat per accedir a l’obtenció de l’ús de la marca. (Inclòs al Document anterior de declaració responsable de persona jurídica).

Utilització de la marca amb finalitats promocionals, culturals i/o divulgatives del territori

Tal i com es preveu en l’article 3 del Reglament, quedaran exemptes dels requisits exigits a l’apartat anterior, sempre que el logotip o la marca “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera” sigui utilitzat sense benefici econòmic o de lucre, amb finalitats promocionals, culturals i divulgatius del territori, dels seus respectius àmbits competencials o llocs d’interès:


 • El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i les entitats que en siguin membres.
 • La Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen.
 • Les administracions locals de la demarcació de les Terres de l’Ebre (consells comarcals, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i consorcis) i la Diputació de Tarragona.
 • La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.
 • Entitats sense ànim de lucre amb seu social a les Terres de l’Ebre, que tinguin reconeguda aquella qualitat per l’Agència Tributària i així ho acreditin davant del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. En aquests casos, hauran de comunicar prèviament per a quines finalitats sol·liciten l’ús de la marca i logotip a fi que, un cop valorades pel Consorci, obtinguin l’autorització d’aquest.

[ Sol·licitud Autorització Actv Promocionals ]