Sou a: Assistència tècnica» Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal » Introducció

Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC)

L’OTAC és l’òrgan tècnic ambiental comarcal que té per objecte l’informe i l’anàlisi tècnica dels expedients d’activitats sotmesos a llicència ambiental que tramiten les corporacions municipals, sempre que estiguin classificades dins l’annex II de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA), en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi i les persones.

 

En relació als ajuntaments amb població inferior als 20.000 habitants, l’òrgan tècnic ambiental del consell comarcal avalua els expedients per tal de formular l’informe integrat amb les mesures de control i de garantia que hagi de recollir la llicència ambiental per preservar el medi afectat de les eventuals emissions que se’n puguin derivar.

PDF [ Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) ]
PDF [ Taules Annexes: ]