Sou a: Residus» Recollides selectives

Recollides selectives

Baix Ebre


El consorci de residus del Baix Ebre (Rebé) realitza el control dels serveis de recollida tant de les fraccions selectives (paper, vidre, envasos i fracció orgànica) com de la fracció resta, així com de la recollida de voluminosos i les deixalleries fixes i mòbil. Aquests serveis són una concessió administrativa que en l’actualitat recau en l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA fins l’any 2015.

Des dels serveis tècnics s’organitzen les rutes entre els diferents municipis, es porta el control sobre la bona marxa del servei tant de recollides com de neteja i manteniment dels contenidors i les deixalleries, i s’atenen i coordinen les peticions dels ajuntaments pel que fa a canvis d’ubicacions, serveis especials per a festes o moviments puntuals de contenidors. Una gran eina per a dur a terme aquest control és el sistema de pesatge embarcat, que permet saber quan s’ha buidat cada contenidor i quants quilos s’han recollit.

També s’atenen les queixes rebudes per part dels ciutadans i dels ajuntaments, per tal de poder solucionar els problemes que es puguin presentar i donar un millor servei al ciutadà.


Montsià

El consorci de residus del Montsià realitza el control i la prestació dels serveis de recollida tant de les fraccions selectives (paper, vidre, envasos i fracció orgànica) com de la fracció resta, així com de les deixalleries que hi ha a la comarca. Aquests serveis són una concessió administrativa que en l’actualitat recau en les empreses:

 • ACCIONA SERVICIOS URBANOS fins l’any 2015 (serveis de recollida de fracció resta i orgànica, amortització dels vehicles de recollida, servei de neteja viària)
 • la UTE Recollida Selectiva (Acciona Servicios Urbanos i Baix Mont Contenidors SL. fins l’any 2015+2(recollida de paper, vidre, envasos, gestió i manteniment de les illes, recollida de grans productors i gestió de les deixalleries dels municipis petits)
 • Hermanos Pellicé fins l’any 2013+2 (deixalleries dels municipis grans i Sant Jaume, i recollida dels voluminosos porta a porta)

Des dels serveis tècnics s’organitzen les rutes entre els diferents municipis, es porta el control sobre la bona marxa del servei tant de recollides com de neteja i manteniment dels contenidors i les deixalleries, i s’atenen i coordinen les peticions dels ajuntaments pel que fa a serveis especials per a festes, o ampliacions de serveis en èpoques de major generació de residus. Una gran eina per a dur a terme aquest control és el sistema de pesatge embarcat, que permet saber quan s’ha buidat cada contenidor i quants quilos s’han recollit.

També s’atenen les queixes rebudes per part dels ciutadans a través del servei d’atenció telefònica, per tal de poder solucionar els problemes que es puguin presentar, gestionar les sol·licituds rebudes i donar un millor servei al ciutadà. Tot això es complementa amb l’equip de comunicadores ambientals, que duen a terme la tasca de sensibilitzar i informar als ciutadans.

Per què és important reciclar la fracció orgànica?

Per motius ambientals:

 • Estalvi de recursos transformant la matèria orgànica en compost i millora de la qualitat dels sòls
 • Reducció de residus biodegradables als dipòsits controlats i plantes incineradores
 • Disminució de l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle

Per motius legals i econòmics:

 • La Directiva d’abocadors de la UE obliga als estats membres a reduir el percentatge de residus municipals biodegradables destinats a dipòsit (D.1999/31/CE). En concret al 2015 la disposició de residus biodegradables a abocador s’ha de reduir a un 65%.
 • La L.9/2008 de modificació de la L 6/93 obliga a tots els municipis a fer la recollida selectiva i no només els de 5.000 habitants.
 • Per aconseguir-ho, s’han establert instruments econòmics com el cànon sobre la deposició dels residus. Aquest tribut castiga en 12 euros , les tones destinades a abocador. Aquests diners es retornen a aquells ens que fan una millor recollida selectiva de la FORM. Així mateix, també es castiga a aquells municipis que no han iniciat el servei de recollida, amb

Què és la fracció orgànica? Què se’n fa?

Què és?

La fracció orgànica són:

 • restes de fruita i verdura
 • restes i despulles de carn i peix
 • pa sec i menjar cuinat en mal estat
 • closques d’ou, fruita seca i marisc
 • paper de cuina i tovallons bruts de menjar
 • taps de suro, marro de cafè i restes d’infusions
 • restes vegetals en petites quantitats (fullaraca, flors, rams pansits…)

Fem-ho bé!

És molt important que al contenidor de la fracció orgànica no hi tirem residus inorgànics (plàstics, vidres, medicaments...), ja que aquests incideixen negativament en el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i en disminueixen la qualitat final. Tot i que podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró, aquests són inorgànics i MAI els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. Per veure la qualitat del teu municipi pots entrar a la següent adreça de l’Agència Catalana de Residus: https://sdr.arc.cat/sdr/ListCaracteritzacions.do

Tot i que no és obligatori, és molt recomanable fer servir bosses compostables a casa per a separar la fracció orgànica, ja que estan fetes d’un material que pot entrar a formar part del procés de compostatge sense que disminueixi la qualitat del compost final.

On ho portem?

La fracció orgànica que es recull dels contenidors del carrer es porta a la planta de compostatge del Mas de Barberans per a transformar-la en compost

I què en trèiem?

Cal tenir present que de cada 100kg de fracció orgànica recollida als contenidors es poden arribar a aconseguir 20kg de compost! Si tenim en compte que, de mitja, cada ciutadà genera uns 3kg de fracció orgànica a la setmana, imagineu tot l’adob orgànica que podem aconseguir al cap de l’any entre tots!!!

Baix Ebre

Servei de recollida

La recollida de la fracció orgànica es duu a terme amb contenidors soterrats de 3m3 i en superfície de 1,8m3, que són buidats per camions de gran capacitat d’última tecnologia que permeten que només hi vagi un xòfer. A la comarca hi ha un total de 387 contenidors de fracció orgànica, entre soterrats i superfície, que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 210 habitants.

La recollida es fa diversos en horari diürn, en diferents dies a la setmana. A més a més, el Rebé disposa d’un camió que neteja els contenidors de dins i de fora, tant els que estan en superfície com els soterrats; a l’hivern la neteja es fa un cop al mes, i a l’estiu un cop en setmana.


La fracció orgànica que es recull dels contenidors soterrats es porta fins a la planta de compostatge del Mas de Barberans per tal de seguir el procés de compostatge.


Montsià

Servei de recollida

La recollida de la fracció orgànica es duu a terme amb contenidors metàl·lics soterrats de 3m3 que són buidats per camions de gran capacitat i per equips de recollida formats per un xòfer i un peó. A la comarca hi ha un total de 225 contenidors soterrats de fracció orgànica que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 321 habitants.

La recollida es fa diversos en horari nocturn, excepte als municipis de Freginals, Godall, La Galera, Mas de Barberans, Masdenverge i Santa Bàrbara (on es fa de matí), i en diferents dies a la setmana.


La fracció orgànica que es recull dels contenidors soterrats es porta fins a la planta de compostatge del Mas de Barberans per tal de seguir el procés de compostatge (link fitxa Mas).

Baix Ebre

La recollida del paper i els envasos lleugers es duu a terme amb contenidors soterrats de 5m3 i en superfície de 3,5m3, i la del vidre amb contenidors soterrats de 3m3 i en superfície de 1,8m3, que són buidats per camions de gran capacitat d’última tecnologia que permeten que només hi vagi un xòfer. A la comarca hi ha un total de 398 contenidors de paper, 406 d’envasos lleugers i 390 de vidre, entre soterrats i superfície, que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 205 habitants.

La recollida es fa diversos en horari diürn, en diferents dies a la setmana. En el cas del vidre, les recollides es fan en funció de la rapidesa amb què s’omplen els contenidors.


Cada fracció és portada al seu tractador corresponent:

 • paper/cartró: gestor de residus Hermanos Pellicé, situats a Amposta. Aquesta empresa ho organitza en bales i ho trasllada a un gestor final.
 • envasos lleugers: planta de classificació d’envasos lleugers SANEA, situada a Constantí
 • vidre: planta de recuperació de vidre REVIBASA, situada a Montblanc

D’aquí, se n’obtindran nous materials que evitaran el consum de matèries primeres, contribuint així a la conservació del nostre entorn.

Montsià

La recollida del paper i els envasos lleugers es duu a terme amb contenidors soterrats de 5m3, i la del vidre amb contenidors soterrats de 3m3, que són buidats per camions de gran capacitat i per equips de recollida formats per un xòfer i un peó. A la comarca hi ha un total de 225 contenidors soterrats de paper, 225 d’envasos i 225 de vidre que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 321 habitants. També hi ha iglús en superfície, que donen servei a centres allunyats

La recollida es fa diversos en horari diürn, de dilluns a dissabte, en diferents dies a la setmana. En el cas del vidre, les recollides es fan en funció de la rapidesa amb què s’omplen els contenidors.


Cada fracció és portada al seu tractador corresponent:

 • paper/cartró: gestor de residus Hermanos Pellicé, situats a Amposta. Aquesta empresa ho organitza en bales i ho trasllada a un gestor final.
 • envasos lleugers: planta de classificació d’envasos lleugers SANEA, situada a Constantí
 • vidre: planta de recuperació de vidre REVIBASA, situada a Montblanc

D’aquí, se n’obtindran nous materials que evitaran el consum de matèries primeres, contribuint així a la conservació del nostre entorn.

Baix Ebre

La recollida de la fracció resta es duu a terme amb contenidors soterrats de 5m3 i en superfície de 3,5m3, que són buidats per camions de gran capacitat d’última tecnologia que permeten que només hi vagi un xòfer. A la comarca hi ha un total de 486 contenidors de fracció resta, entre soterrats i superfície, que donen servei a tots els municipis excepte a Tortosa i les seves pedanies i EMDs, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 96 habitants.


En el cas de Tortosa, el contracte de recollida de la fracció resta és gestionat directament per l’Ajuntament. El servei es duu a terme amb contenidors de càrrega lateral, i el seu destí és la planta de transferència de l’Aldea.

La recollida es fa en horari diürn, en diferents dies a la setmana. A més a més, el Rebé disposa d’un camió que neteja els contenidors de dins i de fora, tant els que estan en superfície com els soterrats; a l’hivern la neteja es fa un cop al mes, i a l’estiu un cop cada dues setmanes.

La fracció resta que es recull dels contenidors soterrats es porta fins a:

 • l’Aldea, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Camarles, Deltebre, el Perelló, Tortosa: planta de transferència de l’Aldea (veure fitxa Aldea)
 • Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Paüls, Roquetes, Tivenys, Xerta: dipòsit controlat del Mas de Barberans (veure fitxa Mas)

Monstià

La recollida de la fracció resta es duu a terme amb contenidors metàl·lics soterrats de 5m3 que són buidats per camions de gran capacitat i per equips de recollida formats per un xòfer i un peó. A la comarca hi ha un total de 262 contenidors soterrats de fracció resta que donen servei a tots els municipis, per tant hi ha 1 contenidor per a cada 276 habitants.


La recollida es fa diversos en horari nocturn, excepte als municipis de Freginals, Godall, La Galera, Mas de Barberans, Masdenverge i Santa Bàrbara (on es fa de matí), i en diferents dies a la setmana.


També hi ha un servei de recollida de fracció resta als grans productors i a nuclis disseminats, que es fa amb contenidors de càrrega posterior de 1.100 litres. En l’actualitat s’exploten 700 contenidors verds.

La fracció resta que es recull tant dels contenidors soterrats com de la ruta de grans productors i disseminats es porta fins al dipòsit controlat del Mas de Barberans (link fitxa Mas).

Baix Ebre

Els municipis del Baix Ebre (L’Aldea, Aldover, L’Ametlla de Mar, Benifallet, Camarles Deltebre, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys i Xerta) disposen d’un servei de recollida porta a porta dels voluminosos. Per tal d’acollir-se a aquest servei, només cal que la persona que té algun voluminós del que es vol desprendre truqui al seu ajuntament i allí l’informaran del dia en que ha de deixar-lo i a on, i en prendran nota.

Montsià

Als municipis del Montsià, excepte a la Sénia, tots els mesos es fa una recollida porta a porta dels voluminosos. Per tal d’acollir-se a aquest servei, només cal que la persona que té algun voluminós del que es vol desprendre truqui al seu ajuntament i allí l’informaran del dia en que ha de deixar-lo i a on, i en prendran nota.