Sou a: Residus» Instal·lacions

Instal·lacions

Planta de compostatge Mas de Barberans Planta de Premsat Mas de Barberans Planta de Lixiviats de Mas de Barberans Deixalleria de Mas de Barberans Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la comarca del Montsià Centre de Recollida i Planta de Transferència de RSU de L’Aldea Parc Ambiental de L’Aldea Deixalleria d’Alcanar Deixalleria d’Amposta Deixalleria d’Ulldecona Deixalleria de Freginals Deixalleria de Godall Deixalleria La Galera Deixalleria La Sénia Deixalleria de Sant Carles de la Ràpita Deixalleria de Sant Jaume d’Enveja Deixalleria de Santa Bàrbara Deixalleria de Masdenverge Deixalleria de l’Ametlla de Mar Deixalleria de l’Ampolla El Perelló Deixalleria de Camarles Deixalleria de Deltebre Deixalleria de Aldea Deixalleria de Roquetes Deixalleria de Tortosa Deixalleria de Xerta Deixalleria d'Alfara de Carles Deixalleria de Benifallet Mapa baix-ebre

Instal·lacions consorci de residus del Montsià

El Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la comarca del Montsià és el titular de totes les infraestructures de tractament de residus situades al Mas de Barberans, les quals són:

 • Planta de Premsat
 • Dipòsit Controlat de Residus
 • Planta de Tractament de Lixiviats
 • Planta de Compostatge

Actualment, es realitza mitjançant la direcció tècnica de l’àrea de residus del CODE, la gestió i explotació de les instal·lacions anteriors.


El dipòsit controlat del Mas de Barberans, és un dipòsit de Classe II, per a residus no especials. Els residus que li arriben tenen dos orígens, els municipals de la comarca Montsià i part dels municipis del Baix Ebre (Roquetes, Aldover, Alfara, Tivenys, Benifallet i Xerta), i els residus industrials que són assimilables a urbans, també d’ambdós comarques.


Els residus sòlids urbans o RSU, procedents dels contenidors de fracció resta, són descarregats a la Planta de Premsat per compactar-se i formar així bales. Aquestes són dipositades posteriorment a l’abocador o Dipòsit Controlat. D’aquesta manera s’aconsegueix un aprofitament més gran del vas del dipòsit.


L’activitat d’aquesta instal·lació començà l’any 1993 i foren adquirides 17 ha, amb una capacitat de 744.040 m3 (128.000 m3 de la primera cel·la). Aquesta instal·lació es va explotant per fases. En l’actualitat s’està explotant la Fase II del Dipòsit. El vas de la primera fase es va clausurar al 2006.


Aquest Dipòsit es troba impermeabilitzat amb argiles i materials geosintètics i recobert amb graves, d’aquest manera, s’evita que els lixiviats, líquids generats durant la pròpia fermentació dels residus, filtrin al terreny natural i contaminin els aqüífers.


Els lixiviats generats al vas, son canalitzats i posteriorment, emmagatzemats a unes basses amb l’objectiu de ser tractats a la corresponent Planta, de construcció recent, mitjançant un procés biològic combinat amb altres tecnologies.


La fracció orgànica dels residus municipals (FORM) de la comarca del Montsià i del Baix Ebre es transportada fins a la Planta de Compostatge de Mas de Barberans. Després del tractament d’aquest material, s’obté compost. D’aquesta manera, a part d’extreure un producte útil per al sòl, s’evita que vagi a l’abocador, amb el malbaratament que suposa, així com la generació de lixiviats i gasos efecte hivernacle que comporta. La Directiva Europea marca que s’ha de reduir fins al 65% la matèria orgànica dipositada als abocadors al 2016.


El procés de compostatge sol durar de 12 a 14 setmanes, a on la fracció orgànica passa per diferents fases, de pre-tractament, a on s’eliminen els impropis presents i es mescla amb fracció vegetal recollida selectivament, de descomposició aeròbia mitjançant túnels i maduració mitjançant piles voltejades.
Instal·lacions consorci de residus del Baix Ebre

Al Baix Ebre, hi ha operativa la Planta de Transferència de RSU, situada al costat de l’antic Dipòsit Controlat de Residus de L’Aldea, actualment clausurat. El dipòsit controlat de l'Aldea va donar servei a diversos municipis de la comarca del Baix Ebre fins al final de l'any 2006. El resultat final, un cop es va clausurar, ha estat la creació d'un parc ambiental, el primer a tot l'Estat espanyol que va fer servir pneumàtics fora d'ús triturats per fer la capa de drenatge d'aigües superficials del seu antic dipòsit. Aquesta actuació va evitar extraure i transportar 9.000 metres cúbics de graves.


A la Planta de transferència de residus arriba la fracció resta dels municipis de Tortosa, Ametlla de Mar, Deltebre, Ampolla, El Perelló i Camarles.


Els residus són descarregats i transferits a caixes amb pisos mòbils grans de 60m3. D’aquesta manera, es porten en combois de gran capacitat a distàncies llargues, fins el lloc de tractament dels residus, situal al Dipòsit Controlat de Tivissa.Definició Deixalleria


Segons la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, es defineix la deixalleria com: “El centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria.” Per assolir una gestió preventiva i participativa, el servei de deixalleria ha d’operar com a centre de reutilització i recuperació de residus, i com a equipament d’educació ambiental.


Normativa

Deixalleries operatives


Actualment a la comarca del Montsià hi ha en funcionament 12 deixalleries, una per població, i al Baix Ebre n’hi ha una a Tortosa, Roquetes, Deltebre l’Ametlla, al Perelló , Ampolla, Camarles i Aldea, i una de mòbil per a la resta de municipis petits i les pedanies de Tortosa.


Quins residus hem de dur a la deixalleria?


Residus especials(tòxics i perillosos) Residus municipals i assimilables (valoritzables) Altres residus (valoritzables)
 • Pneumàtics
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Bateries / Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (ex. CFC)
 • Olis minerals usats
 • Radiografies
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Vidre pla i espills
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Fustes
 • Tèxtil
 • Electrodomèstics
 • Runes i restes de la construcció d’obres menors
 • Residus verds (restes de poda i jardineria)
 • Residus voluminosos (mobles i altres)