Sou a: Residus» » Comunicació ambiental

Comunicació ambientalCampanya de nova introducció de la recollida selectiva de la Matèria Orgànica i del nou sistema de recollida compacta


A partir del juliol del 2008 es va posar en marxa la introducció del nou model de contenidors amb illes compactes a tots els municipis que conformen la comarca del Baix Ebre. Aquesta implantació del nou model de contenidors s’ha dut a terme progressivament, fins a finalitzar-se al 2010, moment en què tota la comarca del Baix Ebre disposa del nou model de recollida compacta amb el sistema “easy”.


Aquest canvi de sistema de recollida s’ha comunicat a la població a través de xerrades i cartells informatius (al posar-se damunt de cartells que es desplegui la foto de cartell de roquetes, a tall d’exemple) i també se n’ha fet difusió a través de les ràdios locals en aquells muncipis que disposen d’aquest mitjà.


[ Descarregar Presentació ]


Paral·lelament a la implementació del nou model de recollida compacte, s’ha estès la recollida selectiva de la fracció orgànica a tots els municipis del Baix Ebre, ja que fins al 2008 només disposaven d’aquest servei els majors de 5.000 habitants. Aquest desplegament de la fracció orgànica s’ha subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, a través de l’ordre d’ajuts MAH/3715/2007.


Per a tal escomesa s’han desplegat dues campanyes de comunicació, l’execució de les quals es considera des dels mateixos eixos d’acció, canalitzant un missatge de reforç per als municipis de més de 5.000 habitants que ja disposaven de la recollida selectiva de la matèria orgànica i un de preparació per als menors de 5.000 habitants. Les campanyes han anat a càrrec de l’Escola del Parc, empresa especialitzada en la matèria.


 • Campanya reforç


  A grans trets, aquesta campanya s’ha centrat en els municipis amb un nombre d’habitants superior a 5.000, Tortosa i Roquetes, els quals ja tenien implantada la fracció orgànica tot i que amb un altre sistema de recollida. En aquests municipis s’ha realitzat un bustiatge de díptics per tal de donar a conèixer a la població el canvi de sistema. També s’han dut a terme xerrades informatives explicant què cal dipositar en el contenidor marró de la fracció orgànica i el procés de gestió i tractament d’aquesta, per tal de millorar-ne la quantitat i qualitat. A més, un cop instal·lats els nous contenidors a la via pública, els educadors ambientals de l’Escola del Parc han procedit a fer assistència a les illes de contenidors més cèntriques, per tal d’assessorar a la població.


 • Campanya nova implantació


  La campanya de nova implantació s’ha centrat en tots els municipis de la comarca, exceptuant Tortosa i Roquetes (ja que s’emmarquen en la campanya de reforç). En aquests municipis s’han repartit els kits per al reciclatge de la fracció orgànica (cubells airejats i un paquet de bosses compostables) i també díptics per donar a conèixer a la població el canvi de sistema de recollida selectiva. També s’han dut a terme xerrades informatives per explicar en què consisteix la fracció orgànica i què hi podem dipositar i què no, i el procés de tractament i gestió d’aquesta. En aquest cas, també s’ha fet assistència a les illes de contenidors.


 • Accions de comunicació general

  Aquestes accions es centren bàsicament en la comunicació mediàtica, ja que aquesta es considera molt útil com a instrument per donar a conèixer a la població el què es pretén i per provocar-ne la seva participació. S’ha cregut de vital importància fer coincidir en l’espai i el temps les accions de comunicació mediàtica d’ambdós campanyes comunicatives tot utilitzant, principalment, els mitjans de comunicació d’abast comarcal (sense menysprear, és clar, els recursos mediàtics autòctons dels municipis que en disposen). S’han editat dos espots televisius, falques radiofòniques i anuncis per a la premsa escrita.


Campanya de reforç de la Fracció Orgànica


Gràcies a l’orde d’ajuts de l’ARC, MAH/1255/2006 i, un cop implantada la recollida selectiva de la fracció orgànica a la totalitat de municipis del Baix Ebre, a finals del 2009 es creu convenient dur a terme aquesta campanya per tal de millorar la quantitat i qualitat de la matèria orgànica recollida i retornar els resultats de l’anterior campanya a la població.


Així, després de la campanya d’implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a tots els municipis del Baix Ebre, l’objectiu principal d’aquesta campanya és el de transmetre a la població que gràcies a la seva implicació i resposta al nou model, s’ha incrementat la taxa de recuperació i anirmar-los per continuar amb la mateixa línia i augmentar encara més la taxa i, sobretot, millorar-ne la qualitat.


L’eslògan de la campanya ha estat el següent: “Tria l’orgànica, per un millor futur” i s’ha dut a terme a càrrec dels educadors de l’Escola del Parc, empresa d’educació ambiental que havia realitzat l’anterior campanya. Aquests educadors han repartit entre la població compost empaquetat de la planta de compostatge del Mas de Barberans i un magnètic amb il·lustracions dels residus que s’han de dipositar al contenidor marró.


El fet de retornar el compost als ciutadans constitueix una via per transmetre’ls-hi que ells són la peça clau per tancar el cicle de la matèria orgànica i que gràcies al seu gest de dipositar els residus orgànics al contenidor de tapa marró ha estat possible aquest retorn.


A més, paral·lalament a aquesta campanya de repartiment, s’ha realitzat una campanya als mitjans de comunicació, amb l’edició d’un anunci per a la premsa escrita i tres falques radiofòniques sobre la matèria orgànica, protagonista de la present campanya.Foment de la recollida selectiva del Paper-Cartró, Envasos i Vidre


Atès que el Consorci per a la gestió dels Residus de la comarca del Baix Ebre (ReBé) està adherit al Conveni d’Ecoembes (EEE) i Ecovidrio (EV), es disposa d’uns recursos econòmics destinats a la realització de campanyes de comunicació per al foment de la recollida selectiva d’envasos.


En aquest marc, el ReBé ha realitzat les següents campanyes:


 • Campanya mediàtica


  Edició de falques per a les ràdios locals i anuncis per a la premsa escrita, durant els mesos de febrer i març del 2009.


  Pel que fa als anuncis, el disseny i el lema es corresponen amb la imatge emblema de tota la línia comunicativa que s’ha dut a terme a la comarca amb motiu del canvi de sistema de recollida i de la implantació a tots els municipis de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Per tant, s’ha modificat l’anunci inicial tot emfatitzant les fraccions de paper, vidre i envasos i incorporant missatges remarcant què cal dipositar en cadascun d’aquests contenidors. Aquest anunci ha aparegut repetidament als setmanaris de La Veu de l’Ebre i Més Ebre durant els mesos de febrer i març de 2009.


  Pel que fa a les falques se n’han editat tres, una per fracció, donat que hi ha molts conceptes per comunicar en relació als envasos i es considera que tots aquests amb una mateixa falca resulta feixuc i dificultós d’assimilar per part de l’oient. Aquestes s’han passat diàriament durant els mesos de febrer i març a través d’Imagina Ràdio (106.0) amb una freqüència de 3 passis al dia per a cada fracció.


 • Edició i repartiment de bosses de ràfia


  Durant el primer semestre del 2011 s’han repartit 11.300 jocs de bosses de polipropilè, de mida 23x45x23cm, ideals per a la recollida selectiva de cadascuna de les fraccions d’envasos en origen. Es tracta d’unes bosses que disposen de nanses per facilitar la seva manipulació i estan dotades amb velcro que permet la unió entre elles. Tenen una capacitat de 25L i s’ha aprofitat l’espai frontal de les bosses per incloure informació divulgativa sobre les diferents fraccions d’envasos.


  El repartiment d’aquest material s’ha canalitzat per diverses vies:


  - En els municipis de muntanya més petits (menys de 1.000 habitants), repartiment mitjançant un porta a porta.


  - En aquells municipis més grans que disposen d’emissores locals, s’han realitzat programes a les ràdios centralitzats en aquestes tres fraccions i on la ciutadania hi ha participat activament, resolent les preguntes plantejades al respecte i també aportant els seus dubtes i inquietuds.


  - En el municipis més grans s’han organitzat xerrades informatives, on s’han repartit als assistents i també a través de la col·laboració dels Ajuntaments.


  Totes aquestes accions s’han dut a terme a través de les dues comunicadores ambientals del ReBé, que van van contractar temporalment per realitzar campanyes.


Campanyes de sensibilització – fons ReBé

A través de fons propis del ReBé, l’any 2009, s’ha editat una guia comarcal del reciclatge, on es recullen els residus que han d’anar a cada contenidor, què se’n fa del contingut de cada contenidor, estalvi energètic associat a la recollida selectiva, què es paga amb la taxa d’escombraries, etc.


Alguns ajuntaments del Baix Ebre han fet campanyes específiques adaptades a les seves necessitats:


- L’Ampolla: contractació de dues comunicadores al municipi de l’Ampolla per realitzar tasques de comunicació i sensibilització a peu de carrer durant els mesos d’estiu.


- L’Ajuntament de l’Aldea edita 1.800 díptics per repartir al municipi i un vídeo promocial del reciclatge.


- Deltebre duu a terme una campanya als centres educatius, a través de la contractació d’una empresa d’educació ambiental especialitzada en la matèria.Durant el 2010 es duen a terme les següents campanyes a la totalitat de la comarca:


 • Campanya per al foment de la recollida selectiva dels envasos lleugers, de paper-cartró i vidre


  Edició i repartiment de 12.000 bosses de ràfia per a la separació dels residus domèstics de paper-cartró, vidre i envasos.


  Es tracta del mateix material que s’havia adquirit amb la subvenció d’Ecoembes i Ecovidrio i gràcies a aquest fons és possible fer-lo arribar a un major nombre de ciutadans, fent extensiu el porta a porta a més municipis.


  Es reparteix també material als Ajuntaments perquè aquests en puguin disposar i repartir-lo posteriorment a través del teixit associatiu o de l’organització de xerrades o tallers enfocats al reciclatge.


 • Campanya de prevenció de residus

  Edició i repartiment de 32.500 bosses de roba per a la compra, per tal de prevenir la proliferació de les bosses de plàstic.


  Aquest material es reparteix a través de les dues comunicadores del ReBé, a través d’un porta a porta en els municipis més petits i en els municipis més grans, a través de punts habilitats per a tal finalitat com, per exemple, els mercats municipals.  Si voleu consultar ràpidament quins residus es poden dipositar a cada contenidor i quins no cliqueu damunt la imatge per engrandir-la.


  Si us interessa també podeu consultar la pàgina de l’Agència de Residus de Catalunya , on hi trobareu, entre d’altres, jocs per fomentar la recollida selectiva i la prevenció de residus municipals, la relació de campanyes dutes a terme per l’Agència i altres administracions catalanes, materials, etc.
Les comunicadores ambientals del Consorci de Residus del Montsià

 • Comunicadores ambientals. Les dones com a gestores del medi ambient des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental i humana.

  Aquest projecte, promogut pel Consorci per a la gestió dels Residus municipals del Montsià (CRM), ha estat patrocinat, durant l’any 2006, pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya a través dels Fons Socials Europeus i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). A nivell tècnic el projecte ha estat dissenyat i coordinat pel CODE. Alhora el present projecte ha estat avalat per l’Institut Català de les Dones.

  Aquest projecte, a grans trets, ha permès la creació de llocs de treball mitjançant la implementació de nous serveis en l’àmbit de la gestió dels residus municipals ordinaris, consolidant la comunicació ambiental de peu de carrer com un dels elements de base del foment continuat de la recollida selectiva i la prevenció dels residus a la comarca del Montsià. En un altre sentit, aquest projecte porta implícit una estratègia transversal de gènere en tant que ha esdevingut ocupació fixa a temps parcial per l’ajuda familiar a dones mestresses de casa, de mitjana edat i amb problemes d’inserció laboral.


  Sexe: dona (responent als rols típics de gènere, i a la especialització domèstica derivada dels mateixos)
  Edat: entre 35 i 65 anys
  Situació laboral actual: no ocupada (inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya en SOC-)
  Requeriments específics:
  1. persona molt vinculada amb el teixit social de la localitat
  2. personalitat amb un alt nivell d’empatia
  3. forta sensibilització vers la problemàtica dels residus i particularment per la recollida selectiva des de casa dels RMO
  4. capacitat i voluntat d’aprenentatge vers la temàtica a tractar
  5. capacitat per comunicar i compartir els nous aprenentatges amb la població local

  Un cop constituït l’equip de comunicadores ambientals es van iniciar les jornades de formació i coneixença personal prèvies a la posada en marxa del projecte. Al gener de 2006 va començar el curs de formació consistent en una jornada teòrica d’aula, i dos jornades de treball de camp per visitar les diferents infrastructures implicades en la gestió de residus municipals Així, a finals de gener del 2006 l’equip de comunicadores ambientals comarcals ja es trobava a punt per iniciar les seves tasques i va començar a treballar, previ inici d’una campanya mediàtica informativa (Falca,PDF) de quatre mesos de durada. Inicialment el grup estava constituït per 18 dones, però en l’actualitat en són 12 i contractades a temps parcial.

  D’entre les tasques desenvolupades pel cos de comunicadores des dels inicis del projecte fins l’actualitat destaquen:


  • Inspecció de les àrees de contenidors

   Les comunicadores realitzen tasques d’inspecció dels contenidors soterrats a tots els municipis de la comarca del Montsià. La freqüència d’aquest servei d’inspecció és de dos cops per setmana excepte en aquells municipis que presenten major nombre d’incidències, Amposta i La Ràpita, on es realitzen cinc cops per setmana, de dilluns a divendres. Les incidències detectades durant el servei d’inspecció s’emplenen en unes fitxes que són processades per la comunicadora del Servei d’Atenció al ciutadà, qui envia la informació a l’empresa adjudicatària del servei de recollida.
   A més del servei habitual d’inspecció, també es realitzen tasques d’inspecció específiques en funció de les necessitats i a petició de la tècnica en recollides. Aquestes inspeccions concretes serien: - Inspeccions de manteniment de contenidors: es revisa l’estat de les plataformes, les manetes dels tambors, l’estat dels frontals i adhesius, etc.
   - Inspeccions de control de neteges exteriors.
   - Inspeccions de control d’olors en aquelles illes on s’hi ha instal·lat el producte antiolor.  • Visites porta a porta amb fins específics

   Des dels inicis del projecte fins a dia d’avui s’han realitzat diverses visites a totes les llars de la comarca. La primera fase de visites porta a porta es va dur a terme amb la finalitat de donar a conèixer el projecte de contenidors soterrats a la ciutadania, repartir els díptics informatius, cubells per a la separació de la matèria orgànica, comunicar el funcionament dels nous contenidors i la data d’inici del nou sistema, etc.
   En la segona fase de vistes, uns mesos després de la posada en marxa del nou sistema, es va realitzar un qüestionari per conèixer de primera mà els problemes (o facilitats) que la ciutadania atorga al reciclatge, i també per enregistrar suggeriments, inquietuds i queixes que la ciutadania fa a l’administració encarregada de la gestió dels residus municipals. Finalment, a data d’avui es realitzen visites porta a porta amb fins específics i en funció de les necessitats, com per exemple:
   - Comunicar la posada en marxa del servei de deixalleria als municipis més petits de 5.000 habitants.
   - Comunicar un canvi de sistema de recollida al nucli urbà d’Alcanar Platja (reducció dels punts de resta i introducció d’illes compactes).
   - Visites als comerços i activitats.
   - Repartiment d’embuts i díptics informatius per a la recollida selectiva de l’oli domèstic al municipi de Sant Carles de la Ràpita.


  • Comunicació a peu de carrer

   Tot i que la fase d’implantació de la recollida soterrada i la introducció de la matèria orgànica a la totalitat de la comarca ja es van finalitzar dintre l’any 2008 s’ha cregut convenient continuar amb la comunicació a peu d’illa, donat que la ciutadania encara presenta molts dubtes a l’hora de reciclar els residus domèstics, especialment els residus orgànics. Així, les comunicadores ambientals es situen en aquelles illes de contenidors que tenen una major afluència o amb més episodis d’activitats incíviques, amb la finalitat d’informar a la ciutadania sobre com dipositar correctament els residus i fer especial èmfasi amb la diferència entre la fracció resta i la matèria orgànica.
   A més, al tractar-se d’una comarca on la meitat dels seus municipis veuen molt incrementada la seva població durant els mesos d’estiu, degut a una elevada activitat turística, es concentren els esforços comunicatius al carrer durant aquests mesos, així com en d’altres moments puntuals en que cal incrementar la comunicació.  • Programes a les ràdios locals

   Aprofitant que alguns municipis de la comarca disposen d’emissores de ràdio locals (Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara, Ulldecona), les comunicadores realitzen també programes educatius amb la finalitat de traslladar/aproximar la rellevància de fer la recollida selectiva correctament i esdevenir un punt de trobada, discussió i debat amb les comunitats locals per tractar a fons cadascun dels temes relacionats amb la gestió dels residus d’àmbit local (recollida selectiva: el paper, el vidre, els envasos i la matèria orgànica, tipologia i complexitat dels residus que generem, plantes de recuperació i tractament, etc).
   Es tracta de programes on el ciutadà hi pot participar activament i plantejar els seus dubtes i inquietuds.


  • Tallers de reutilització i reciclatge

   Durant el 2010 i 2011 cinc comunicadores ambientals han realitzat tasques educatives puntuals als centres educatius de la comarca i també han participat en activitats lúdiques puntuals on han treballat amb nens i nenes, com ara: Parcs de Nadal infantils, Fires, Jornades, Trobada de les , etc. Aquestes activitats han servit per realitzar les pràctiques del curs de monitores de lleure, cursat el passat juliol de 2010, amb la finalitat que posteriorment el grup de comunicadores pugui assumir les tasques de sensibilització i educació als centres educatius de la comarca i no sigui necessària la contractació de personal extern per a tal finalitat.

   Aquests tallers també s’han fet extensius als adults en jornades, participacions en fires locals, etc. Es tracta de tallers de manualitats elaborades amb residus fora d’ús, introduint per tant el concepte de reutilització.


  • Xerrades i tallers als centres educatius

   A través del cos de comunicadores, s’han organitzat diferents activitats puntuals de sensibilització als centres educatius de la comarca. Entre aquestes activitats destaquen:
   - Xerrades i elaboració de murals de la recollida selectiva a les aules, mitjançant cartolines amb els colors emblema de cada fracció.
   - Tallers de reutilització: realització de manualitats amb brossa i objectes reciclats.
   - Assessorament al professorat.

   Durant el curs escolar 2011-2012 i en el marc del Programa educatiu per al foment de la recollida selectiva a la comarca del Montsià, s’ha desplegat una campanya a tots els centres educatius de la comarca, amb xerrades enfocades a la prevenció i al cicle que segueixen els residus a la comarca (gestió i plantes de tractament). A més, també s’ha participat en la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Cal que la generació futura de la comarca adquireixi comportaments sostenibles des de ben petits i prenguin consciència de la importància de dur a terme una correcta gestió dels residus que generem. A més, cal tenir en compte que constitueixen un importantíssim canal de difusió per arribar als adults responsables dels hàbits familiars (pares, mares, oncles, avis...).


  • Tutorització de visites a les instal·lacions de residus comarcals

   Les comunicadores també tutoritzen les visites d’escolars, associacions, particulars... a les deixalleries i a les plantes de tractament de residus existents al territori, la planta de compostatge i el dipòsit controlat del Mas de Barberans Aquestes instal·lacions són titularitat del Consorci de Residus i són eines clau per sensibilitzar a la població sobre l’excés de residus i sobre la necessitat de dur a terme una correcta gestió. Podeu visitar aquestes instal·lacions si ho desitgeu, només cal que empleneu la sol·licitud i ens la feu arribar.


  • Servei d’atenció telefònica (977.087.487)

   El Consorci de Residus del Montsià va posar en marxa el passat 2009 el Servei d’atenció telefònica per tal de donar un millor servei al ciutadà. Una de les comunicadores ambientals es troba prestant aquest servei i l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 13h. S’atenen les queixes i/o suggeriments que puguin fer els ciutadans respecte al servei de recollida, es gestionen les sol·licituds rebudes i es dona resposta a tots aquells dubtes que pugui tenir la població a l’entorn de la recollida selectiva. Per tal de donar a conèixer aquest servei entre la ciutadania, les comunicadores van realitzar una campanya informativa a les illes de contenidors, repartint uns magnètics amb informació sobre la recollida selectiva i on s’hi incloïa el telèfon d’atenció al ciutadà.
   A més, aquesta comunicadora també s’encarrega de processar tota la informació recollida per les comunicadores en les inspeccions de les àrees de contenidors i traslladar les possibles incidències detectades a l’empresa adjudicatària del servei de recollida.


Campanyes

 • Campanya de nova implantació i reforç de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica

  Tot i que s’han realitzat diverses tasques al llarg del 2007 i 2008 als diferents municipis de la comarca, totes elles han estat estretament vinculades a la implantació del model de recollida soterrat, amb la conseqüent introducció de la recollida selectiva de la fracció orgànica als municipis menors de 5.000 habitants. En aquest sentit, la campanya de reforç i nova implantació ha descansat en les tasques comunicatives de l’equip comarcal de les comunicadores i, en termes de material, en l’edició i repartiment de postals i cartells sensibilitzadors.


  A grans trets, les tasques comunicatives s’han centrat en la realització de visites porta a porta (per municipis de reforç i nova implantació), realització de xerrades informatives (municipis de nova implantació), comunicació específica a peu d’illa soterrada (per municipis de reforç i nova implantació), la distribució de postals i cartells informatius (nova implantació i reforç) i repartiment del cubell per a la separació domèstica dels residus orgànics (municipis de nova implantació).

  Així, la implementació de la recollida soterrada als diferents municipis de la comarca va condicionar l’agenda d’actuació de l’equip comarcal de les comunicadores, concentrant els esforços com unicatius en el moment i lloc que més ho requerien.

  Aquesta campanya s’ha subvencionat gràcies a la convocatòria d’ajuts MAH/1114/2005 de l’ARC.  Detall de l’interior del díptic informatiu sobre la posada en marxa de la recollida soterrada


 • Campanya per al foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica

  Gràcies a les convocatòries d’ajuts MAH/1255/2006 i MAH/3715/2007 de l’Agència de Residus de Catalunya s’han dut a terme actuacions a la comarca del Montsià per tal de millorar quantitativament i qualitativament la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.

  Dues grans línies d’actuació:


  • Educació ambiental als centres educatius de la comarca

   Entenent l’educació ambiental a les escoles com un continu procés d’aprenentatge necessari per a la incorporació real de comportaments ambientalment sostenibles entre els i les joves de la comarca, s’ha considerat oportú la realització de tallers educatius en tots els centres any rere any, per tal de garantir que des del cicle mitjà de primària fins a segon cicle d’ESO tots els/les alumnes rebin cada dos anys els tallers adaptats a les seves necessitats pedagògiques.
   Aquests tallers es troben emmarcats en el Programa pel foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la comarca del Montsià, i per dur-los a terme ens hem basat amb un material didàctic (vídeos educatius, fitxes de treball experimental i joc de taula) que va ser dissenyat gràcies a una convocatòria d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya.
   Aquest material educatiu està enfocat, principalment, al foment de la recollida selectiva de la FORM, tot i que també fa ressenya a la resta de fraccions ja que és considera de vital importància per tal de millorar la qualitat de la fracció orgànica. Per tal d’executar aquests tallers s’ha contractat dues empreses especialitzades en matèria d’educació ambiental: l’Escola del Parc i Araboques i s’han dut a terme des del 2006 fins al 2011.

  • Accions de comunicació general mitjançant les comunicadores ambientals locals

   - Repartiment de cubells i bosses compostables per a la separació domèstica d’aquesta fracció a les ciutats d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona i Alcanar, municipis que van iniciar la recollida selectiva de la matèria orgànica en una primera fase, és a dir, els majors de 5.000 habitants. En aquests municipis ja es va fer un primer repartiment en el seu dia, quan es va instaurar la recollida selectiva de la matèria orgànica. Per tant, amb aquesta campanya es va prioritzar els habitatges de nova construcció, gràcies a un cens facilitat pels respectius Ajuntaments. Aquest material es va finançar amb l’ordre d’ajuts MAH/3715/2007 de l’ARC.

   - Comunicació a peu de carrer. Desplegament de l’equip de comunicadores en les àrees de contenidors més concorregudes per assessorar als ciutadans en el moment de fer la deposició dels residus i informar-los de la necessitat de fer una correcta separació de la matèria orgànica i de com afecten els impropis al procés.

 • Foment de la recollida selectiva del Paper-Cartró, Envasos i Vidre

  Atès que el Consorci per a la gestió dels residus municipals de la comarca del Montsià està adherit al Conveni d’Ecoembes (EEE) i Ecovidrio (EV), es disposa d’uns recursos econòmics destinats a la realització de campanyes de comunicació per al foment de la recollida selectiva d’envasos.
  En aquest marc, el Consorci de Residus del Montsià ha realitzat les següents campanyes:


  • Edició d’un calendari

   L’any 2004 s’edita un calendari ambiental, que incideix en el fet de ressaltar el procés cíclic que hi ha al darrera de la recollida selectiva. Al 2005 s’edita un nou calendari, que pretén avançar en el camí de la implicació personal directa, induint a la interpretació que l’acció individual de reciclar les deixalles generades a les nostres llars té repercussions que atenyen el conjunt de la nostra comunitat, especialment, a la qualitat ambiental del territori de la comarca del Montsià.

  • Edició de magnètics i jocs de bosses per a la recollida selectiva

   Durant el 2008 s’editen 30.000 magnètics de mida 80 x 120mm en els quals s’hi incorpora l’eslògan “El nostre territori s’ho mereix” ja que és emblema de tota la línia comunicativa i de difusió del model de contenidors soterrats que s’ha implantat a la comarca i d’aquesta manera es manté la continuïtat amb les anteriors campanyes desenvolupades en el marc del foment de la recollida selectiva dels residus municipals. El repartiment dels magnètics es duu a terme gràcies a l’equip de comunicadores ambientals, ja sigui a través del porta o porta o a peu de carrer, mentre es troben a les illes de contenidors informant a la població com s’han de dipositar els residus o bé realitzant les tasques d’inspecció.


   [ Veure mostra iman ]


   Juntament amb els magnètics es reparteixen uns jocs de bosses per a la separació en origen dels residus d’envasos lleugers, paper-cartó i vidre. Es tracta de bosses de polipropilè que disposen de nanses per facilitar la seva manipulació i estan dotades amb velcro que permet la unió entre elles. Tenen una capacitat de 25L i es poden posar a la rentadora si cal. Una de les avantatges que presenten, a part de la utilitat en sí mateixa de les bosses per fer la separació, es que disposen d’espai suficient per incloure-hi informació divulgativa sobre les diferents fraccions d’envasos. El repartiment d’aquestes bosses s’ha fet a través de diferents vies:
   - A les xerrades que s’han organitzat als dotze municipis de la comarca i als tallers de reciclatge, repartint-se entre tots els assistents per tal de fomentar la participació ciutadana en aquestes activitats. - A través de les emissores locals gràcies als programes de ràdio

  • Edició d’una guia del reciclatge al Montsià

   Actualment es troba en fase d’elaboració. En breu se’n farà difusió tots els municipis a través de les comunicadores ambientals.

 • Ambientalització de festes


  Gràcies a una subvenció de l’ARC per la minimització i reducció de residus en les festes populars, es disposa de 16.000 gots reutilitzables que s’han repartit al teixit associatiu local i als centres educatius de la comarca, amb la finalitat de reduir el consum de gots d’usar i llençar. Es tracta d’una campanya enfocada a la prevenció de residus municipals.