Sou a: Salubritat Pública» El mosquit» Tasques a desenvolupar

Tasques a desenvolupar

Cartografia temàtica

És important poder tenir indicis, a priori, d’on es poden desenvolupar determinades espècies de mosquits, ja que aquesta és la clau per a poder desenvolupar el seu control larvari.

El Delta de l’Ebre a l’igual que d’altres territoris d’aiguamolls, semblen a primer cop d’ull grans extensions de terreny homogènies, amb un component de zona plana molt marcat i amb la presència d’aigua, més o menys permanent com a trets fonamentals.

Si estudiem aquesta plana amb més deteniment ens adonem que no és del tot així. La presència de diverses comunitats vegetals ens mostren clarament un gradient de sòls, de salinitat i de règim hídric molt diferent.

Aquests microespais, són els que les diverses espècies de mosquits han aprofitat per a la seva segregació espacial.

D’aquí que utilitzant la vegetació com a element revelador de certes condicions edàfiques i físico-químiques de l’espai es pugui arribar a confeccionar una cartografia temàtica per al control de mosquits.

Aquesta cartografia esdevé l’element clau i de base, ja que ens marca les potencialitats del territori a desenvolupar unes i no d’altres espècies de mosquits.

El Delta de l’Ebre, com en general totes les zones costaneres, són zones molt mòbils i transformables, i més si presenten una activitat humana important. Això ens obliga a destinar una part important de les nostres activitats a revisar constantment la cartografia temàtica.

El treball de camp necessari, s’acompanya d’altres suports com poden ser imatges de satèl•lit o fotografies aèries que ens són de gran utilitat en les zones de difícil accés.

Aquestes tasques es solen fer en els mesos hivernals i es complementen en els mesos estivals com a lògic complement de les prospeccions larvàries dels focus ja predeterminats.

Tota aquesta informació es transmet a programes de dibuix assistit per ordinador, on es planimetren els focus larvaris i qualsevol possible intervenció (prospecció, tractament) utilitzarà de base aquesta informació.

Mostreig

Esdevé l’element clau del control antilarvari dels mosquits en una zona. Partint de la cartografia temàtica, s’estableix un règim de prospeccions de tots els focus larvaris potencials que s’hagin detectat en el territori. La periodicitat variarà en funció del desenvolupament larvari de l’espècie o espècies presents en aquest focus.

Els focus larvaris de tipus natural (litoral, vora basses, reraplatja etc) molt lligats al desenvolupament d’espècies del G. Ochlerotatus, com presenten un desenvolupament rapidíssim (3-4 dies), han de ser prospectats amb una periodicitat sempre inferior a la del desenvolupament dels seus possibles habitants. Així s’estableix que tot focus natural serà visitat com a mínim dos cops per setmana.

El arrossars que són fonamentalment focus de cria del G. Anopheles, amb un règim de desenvolupament larvari més llarg (10-15 dies) ho seran un cop per setmana.

Com es pot entreveure el capítol de la prospecció larvària en el conjunt de les tasques inherents al control antilarvari dels mosquits esdevé una part fonamental i requereix en termes globals pràcticament el 80 % dels esforços que s’hi destinen. De mitjana es realitzen més de 7.000 prospeccions al llarg d’una campanya, en les quals s’han d’utilitzar per a prospectar certs focus larvaris uns mitjans de locomoció molt tradicionals, ja que la morfologia del terreny no permet altres mètodes. (foto2.1.5.2.3)(peu de foto: mètode d’accés per a mostrejar una petita illa)

La visita del focus larvari contempla:

 • Constatació de la presència o no d’aigua en el focus
 • Recerca de la presència de larves de mosquits
 • Recollida de mostres
 • Notificació de qualsevol incidència natural o humana que pugui alterar el focus
 • Complementació de les fitxes de camp de prospecció on queden reflectides totes les dades d’interès

Laboratori

Les mostres que arriben de les prospeccions dels focus larvaris, convenientment retolades amb el codi de cada un d’ells seran analitzades en el laboratori.

Amb l’ajut de la lupa o el microscopi òptic seran classificades les larves de les diferents espècies de mosquits, determinant alhora el seu desenvolupament larvari. Aquest element és fonamental per al seu posterior tractament.

S’ha de fer esment que no totes les espècies es mostren agressives per a l’home, per tant no totes seran objecte de control.

Aquestes dades complementaran la fitxa de prospecció realitzada sobre el terreny i passaran a nodrir la base de dades específica que gestiona el funcionament general del servei any rere any.

En funció de l’espècie present i del seu grau de desenvolupament larvari es procedirà al seu control.

Al laboratori també es realitzen tasques d’identificació dels mosquits adults capturats en el programa anual de control d’adults, que en definitiva ens mostren l’evolució de la plaga al llarg de l’any.

També es realitzen petits treballs interns o bé en col•laboració amb d’altres organismes, sempre relacionats amb els insectes i la caracterització físico-química dels nostres focus larvaris.

Al llarg de la campanya s’analitzen més de 10.000 exemplars de mosquits tant a nivell larvari com d’adult.

Tractament

Un cop detectada la presència de larves de mosquit en un focus determinat i confirmada pel laboratori com espècie a tenir en compte es passa a la fase del seu control.

Cada matí s’estableix una xerrada on els tècnics, caps de zona, tractadors i prospectors posen a punt les tasques a realitzar i la prioritat a establir en funció dels desenvolupament larvaris observats per a cada focus.

Amb l’ajut de la cartografia, de les dades d’inundació i de l’accessibilitat del focus, s’estableix el mitjà de tractament més idoni a utilitzar.

Sempre es parteix de la utilització com a matèria prima del Bacillus thurigiensis com a producte d’origen biològic, i amb una gran especificitat com a larvicida de culícids en diverses formulacions, ja siguin líquides o granulats, essent el mitjà d’aplicació divers.

Els focus accessibles i una mida reduïda es poden tractar perfectament a peu i amb motxilles.

Quant el focus es accessible però de mida considerable es poden utilitzar mitjans motoritzats com són els PicK-up o tractor.

Si els focus són inaccessibles i de mida considerable i alhora ens trobem en una situació de temporal o amb la conjunció de molts focus a tractar s’utilitzarà un mitja aeri de tractament, sempre tenint en compte les limitacions climatològiques i de zona que ens permetin una perfecta aplicació.

S’ha de recordar en lletres majúscules que els mosquits no paren el seu desenvolupament larvari i que el fet de controlar-los amb productes biològics que funcionen gràcies a la ingesta dels mateixos ens condiciona molt el període òptim per al seu correcte control, abans que esdevinguin mosquits adults, es desplacin i comencin a generar problemàtica.

Un cop realitzat el tractament es complimenta una fitxa de tractament on s’especifica el lloc tractat, el mitjà utilitzat, la quantitat de producte utilitzada, etc. Aquestes dades seran introduïdes a la base de dades general del servei.

Al dia següent i seguint amb el règim de prospecció dels focus es comprovarà l’eficàcia que el mateix ha assolit.

Control d’adults

Com a tot servei públic es requereix un control d’eficàcia de les nostres actuacions, per una part per a copsar el grau de control que s’obté sobre les diverses problemàtiques presents en el territori i d’altra part, i sobre tot tenint en compte que de lo que es tracta és de mosquits, i on l’apreciació particular de les persones sobre els mateixos és molt dispar, s’han de tenir un valors de referència molt clars. El nostre servei té establerts 13 llocs de control d’adults, triats com a representatius de les diverses zones alhora que de les diverses problemàtiques presents. En tenim en pobles, zones urbanitzades i zones naturals litorals. La seva periodicitat setmanal varia en funció del grau de conflictivitat de la zona o de la seva perifèria. En total s’estableixen 23 captures d’adults a la setmana, que es realitzen des del mes de maig fins a finals d’octubre.

Les captures es realitzen sobre humà mitjançant un capturador manual, durant un període de mitja hora al moment de màxima activitat possible, que és al capvespre.

Es complimenta una fitxa de control d’adults on s’anoten diverses variables que tenen força interès i la mostra capturada es porta al laboratori on s’analitzarà tant el nombre com el tipus de mosquit capturat.

Les dades obtingudes s’inclouran a la base de dades general i seran objecte d’estudi interanual, establint així corbes de vol de les espècies generalistes, com pot ser l’Anopheles atroparvus o moments de fort desenvolupament larvari de les espècies més puntuals.

Tasques hivernals

 • Distribució dels períodes vacacionals del personal, ja que en la resta de mesos, donades les tasques que desenvolupen, és impossible.
 • Tasques de manteniment de tot el material relacionat amb la campanya
 • Tasques de manteniment de les infrastructures.
 • Revisió de la cartografia temàtica aplicada al control dels mosquits en funció dels canvis observats sobre el territori.
 • Anàlisi de les dades obtingudes durant la campanya.
 • Confecció d’informes de resultats.
 • Estudi i anàlisi de les millores a aplicar en la pròxima campanya.
 • Tasques administratives diverses que ens porten a poder confeccionar un pressupost adequat per a complir les tasques de la futura campanya
L’equip humà Totes aquestes tasques són possibles gràcies a un excel•lent equip humà que es composa de 2 biòlegs, 2 caps de zona, i 6 operaris especialitzats. També comptem amb d’altre personal del CODE que si bé porta més directament altres àrees del consorci, pot donar un cop de mà en determinats moments, especialment l’ajut d’un enginyer tècnic agrònom. Aquesta plantilla, que pot semblar reduïda per l’extensió de territori a controlar i per les tasques que se’n deriven del seu control, pot fer front a les tasques de control gràcies a que amb l’experiència adquirida any rere any, gaudeix d’un profund coneixement del territori, una implicació clara amb els objectius i una gran voluntat de treball.