Sou a: Assistència tècnica» Agència Energia Terres de l’Ebre » Normativa

Normativa

Legislació bàsica

 • Directiva 2003/54/CE

  DIRECTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de juny de 2003 sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es deroga la Directiva 96/92/CE


  [ Descarregar document ]
 • Llei 54/1997

  Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.


  [ Descarregar document ]
 • Llei 17/2007

  LLEI 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, per adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell , de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat.


  [ Descarregar document ]
 • Lleig 53/2002

  LLEI 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Drecret - Llei 6/1999

  Reial Decret-Llei 6 / 1999, de 16 d'abril, de mesures urgents de liberalització i increment de la competència (Capítol IV i capítol VIII, Article 10.1).


  [ Descarregar document ]
 • Reia Decret - Llei 6/2000

  Reial Decret-Llei 6 / 2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis (títols I i II).


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1747/2003

  REIAL DECRET 1747/2003, de 19 de desembre, pel qual es regulen els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret - Llei 7/2006

  Reial decret llei 7 / 2006, de 23 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents en el sector energètic. (Modifica la Llei 54/1997, del sector elèctric i la Llei 34/1998, d'hidrocarburs).


  [ Descarregar document ]

Mercat elèctric

 • Reial Decret 2019/1997

  RD 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el mercat de producció d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1454/2005

  RD 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 1164/2001, el RD 2018/1997, el RD 1435/2002 i el RD 436/2004).


  [ Descarregar document ]
 • Ordre Ministerial de 20 de desembre de 1997

  Ordre Ministerial de 29 de desembre de 1997, per la qual es desenvolupen alguns aspectes del RD 2019/1997, de 26 de desembre, pel qual s'organitza i regula el mercat de producció d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Ordre Ministerial de 29 de desembre de 1998

  Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1998, per la qual es modifica la de 29 de desembre de 1997.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 5 d'abril de 2001

  Resolució de 5 d'abril de 2001, per la qual es modifiquen les regles de funcionament del mercat de producció d'energia elèctrica i prorroga la vigència del contracte d'adhesió a aquestes regles.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 10 de maig de 2001

  Resolució de 10 de maig de 2001, per la qual es complementa la de 5 d'abril de 2001.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 30 de juny de 1998

  Resolució de 30 de juny de 1998. Annex II: s'aprova el contracte d'adhesió a les Regles de funcionament del Mercat de producció d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1435/2002

  Reial Decret 1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques dels contractes d'adquisició d'energia i d'accés a les xarxes en baixa tensió.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 28 de desembre de 2004

  Resolució de 30 de desembre de 2002, de la DGPEM, per la qual s'aprova el procediment transitori de càlcul per a l'aplicació de la tarifa d'accés vigent, a partir de les dades de mesura subministrades pels equips existents per als punts de mesura tipus.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 30 de desembre de 2002

  Resolució de 30 de desembre de 2002, de la DGPEM, per la qual s'aprova el procediment transitori de càlcul per a l'aplicació de la tarifa d'accés vigent, a partir de les dades de mesura subministrades pels equips existents per als punts de mesura tipus.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 30 de desembre de 2002

  Resolució de 30 de desembre de 2002, de la DGPEM, per la qual s'estableix el procediment d'estimació de mesura aplicable als canvis de subministrador.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 2351/2004 de 23 de desembre

  REIAL DECRET 2351/2004, de 23 de desembre, pel qual es modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes reglamentàries del mercat elèctric.


  [ Descarregar document ]

Transport i distribució

 • Reial Decret 222/2008

  REIAL DECRET 222/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix el règim retributiu de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1955/2000

  REIAL DECRET 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1454/2005

  RD 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 1164/2001, el RD 2018/1997, el RD 1435/2002 i el RD 436/2004)


  [ Descarregar document ]
 • Ordre ECO/797/2002

  Ordre ECO/797/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el procediment de mesura i control de la continuïtat del subministrament elèctric.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1110/2007

  REIAL DECRET 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.


  [ Descarregar document ]
 • Ordre de 12 d'abril de 1999

  ORDRE de 12 d'abril de 1999 per la qual es dicten les instruccions tècniques complementàries al Reglament de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits d'Energia Elèctrica.


  [ Descarregar document ]

Tarifes i peatges

 • Ordre ITC/688/2011

  Ordre ITC/688/2011, de març, per la que s'estableix els peatges d'accés a partir de l'1 d'abril de 2011 i determinades tarifes i primes per a les instal·lacions del règim especial.


  [ Descarregar document ]
 • Ordre ITC/1723/2009

  ORDRE ITC/1723/2009, de 26 de juny, per la qual es revisen els peatges d'accés a partir d'1 de juliol de 2009 i les tarifes i primes de determinades instal·lacions de règim especial.


  [ Descarregar document ]
 • Resolució de 26 de juny de 2009

  Resolució de 26 de juny de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es determina el procediment de posada en marxa del bo social.


  [ Descarregar document ]
 • Ordre ITC/1659/2009

  ORDRE ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d'últim recurs d'energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d'últim recurs d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret - Llei 6/2009

  Reial decret llei 6 / 2009, de 30 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures en el sector energètic i s'aprova el bo social.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 485/2009

  REIAL DECRET 485/2009, de 3 d'abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d'últim recurs en el sector de l'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Ordre ITC/3801/2008

  ORDRE ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir d'1 de gener de 2009.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1634/2006

  REIAL DECRET 1634/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableix la tarifa elèctrica a partir de l'1 de gener de 2007.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1164/2001

  REIAL DECRET 1164/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Ordre FOM/1100/2002

  ORDRE FOM/1100/2002, de 8 de maig, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat sobre els comptadors elèctrics d'inducció, classe 2, en connexió directa, a tarifa simple o tarifes múltiples, destinats a la mesura de l'energia elèctrica activa en intensitat de corrent elèctric monofàsic i polifàsic de freqüència 50 Hz, en les fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica.


  [ Descarregar document ]

Règim especial

 • Reial Decret 222/2008

  REIAL DECRET 222/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix el règim retributiu de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 661/2007

  REIAL DECRET 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 616/2007

  REIAL DECRET 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1454/2005

  RD 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 1164/2001, el RD 2018/1997, el RD 1435/2002 i el RD 436/2004)


  [ Descarregar document ]
 • Directiva 2004/8/CE

  DIRECTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 11 de febrer de 2004, relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil en el mercat interior de l'energia i per la qual es modifica la Directiva 92 / 42/CEE


  [ Descarregar document ]
 • Decisió de la Comissió de 21 de desembre de 2006

  DECISIÓ DE LA COMISSIÓ de 21 de desembre de 2006, per la qual s'estableixen valors de referència de l'eficiència harmonitzats per a la producció per separat d'electricitat i calor de conformitat amb el que disposa la Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu i el Consell


  [ Descarregar document ]
 • Directiva 2001/77/CE

  Directiva 2001/77/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2001, sobre la promoció de l'electricitat generada a partir de fonts d'energia renovables en el mercat interior d'electricitat.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1433/2002

  Reial Decret 1433/2002, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els requisits de mesura en baixa tensió de consumidors i centrals de producció en règim especial.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 841/2002

  REIAL DECRET 841/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula per a les instal.lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial la seva incentivació en la participació en el mercat de producció, determinades obligacions d'informació de les seves previsions de producció, i la adquisició pels comercialitzadors de la seva energia elèctrica produïda.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 2351/2004

  REIAL DECRET 2351/2004, de 23 de desembre, pel qual es modifica el procediment de resolució de restriccions tècniques i altres normes reglamentàries del mercat elèctric.


  [ Descarregar document ]

Règim especial. Energies renovables

 • Reial Decret 1578/2008

  Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, per aquesta tecnologia.


  [ Descarregar document ]
 • Reial Decret 1663/2000

  Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.


  [ Descarregar document ]