Control d'insectes

L'objectiu d'aquests controls és el mateix que en el cas dels rosegadors de reduir la població de rosegadors per sota del llindar de tolerància, tant a nivell econòmic com a nivell de sanitat pública. Les plagues mes importants que poden afectar al municipi són: escarabats, formigues, puces, vespes, etc.

Xarxa de clavegueram municipal.

Actualment, la majoria de les actuacions que es realitzen van dirigides al control d'escarabats a la xarxa de clavegueram dels municipis. Els darrers any ha hagut un increment molt elevat de queixes de veïns d'alguns municipis sobre l'afluència d'escarabats a l'interior de les vivendes. Aquest insecte viu bàsicament a la xarxa de clavegueram i també en llocs on es manipulin aliments i existeixin amagatalls on puguin passar el dia (cuines, lavabos, etc.).

Les característiques del clavegueram fan que sigui complicat i laboriós el realitzar tractaments a l'interior de la xarxa i per tant, aquestes actuacions s'han de combinar amb mesures de tipus físiques per a solucionar el problema (registres sifònics a la sortida del col·lector de les vivendes, tapar forats tapes).

Aquests tractaments a la xarxa de clavegueram consisteixen en aplicacions d'insecticides químics a l'interior dels pous de registre del clavegueram municipal. També s'aplica un insecticida en forma de pasta (silicona) als forats de les tapes dels pous de registre del clavegueram, de manera que els escarabats no puguin sortir a l'exterior.

Equipaments municipals.

En aquest apartat, s'inclouen també equipaments públics dels municipis, com per exemple piscines, biblioteques, mercats, escoles públiques, associacions, etc. En alguns d'aquests equipaments es realitzen controls de població periòdiques mitjançant esquers amb atraients alimentaris, per tal d'avaluar el grau d'infestació dels equipaments. en les que i en altres es fan tractaments a demanda, en funció de problemàtiques sorgides de manera puntual. En la majoria dels casos, es proposen mesures de tipus preventiu per a la solució dels problemes (ajust de portes, forats, escomeses de llum, etc.)

Altres zones urbanes

Cada vegada són més nombrosos aquests tipus de serveis que s'ofereixen als municipis. Els ciutadans ja coneixen l'existència d'aquest servei, i per tan, les seves reclamacions són més nombroses (presència d'escarabats a les vivendes, formigues als propis domicilis, etc.)

Productes utilitzats

En l'actualitat s'utilitzen productes químics autoritzats. Això implica que hagi un contacte molt estret entre els responsables d'aquestes dependències i el CODE de manera que davant l'aparició d'algun problema de plagues s'actuï de la forma més ràpida possible. D'aquesta manera evitarem els tractaments preventius i sistemàtics que en molts casos resulten innecessaris.