Control de rosegadors

L'objectiu d'aquests tractaments és el de reduir la població de rosegadors per sota del llindar de tolerància de la plaga, tant a nivell econòmic com a nivell de sanitat pública. Aquest llindar pot ser del 0 %, fins valors positius, en funció de la zona afectada per la plaga.

Xarxa de clavegueram municipal

És una zona que actua com a reservori i font d'alimentació per als rosegadors, i per tant un lloc molt important pel control de la plaga . Tots els punts de tractament estan fora de l'abast de la població i donen la màxima cobertura a tota la xarxa de sanejament municipal. La periodicitat d'aquests tractaments és mensual.

Equipaments municipals

En aquest apartat, s'inclouen equipaments públics dels municipis, com per exemple piscines, biblioteques, mercats, escoles públiques, associacions, etc. En alguns d'aquests equipaments es realitzen actuacions de control periòdiques, i en altres es fan tractaments a demanda, en funció de problemàtiques sorgides de manera puntual. En la majoria dels casos, es proposen mesures de tipus preventiu per a la solució dels problemes (ajust de portes, forats, escomeses de llum, etc.)

Altres zones urbanes

Cada vegada són més nombrosos aquests tipus serveis que s'ofereixen als municipis. Els ciutadans ja coneixen l'existència d'aquest servei, i per tan, les seves reclamacions són més nombroses (presència de rosegadors en solars abandonats, cases abandonades, en els propis domicilis, etc.).

Productes utilitzats

Per a tots els tractaments s'utilitzen substàncies anticoagulants, que d'una part tenen molta eficàcia en el control dels rosegadors i de l'altra part, presenten poc perill per a la resta d'animals.

A banda de les matèries actives utilitzades i segons la zona objecte de tractament, la presentació d'aquests productes es diferent. Per a la xarxa de clavegueram s'han utilitzat blocs parafinats que presenten una bona resistència a l'acció de l'aigua i són molt apetents per als rosegadors. Per als altres tractaments s'utilitzen bossetes de gra enverinat precintades i amb unes etiquetes identificatives on s'especifiquen les característiques del producte. Per a tractaments que es fan a algunes dependències públiques els productes rodenticides van tancats en unes caixes de plàstic que només s'obren amb una clau especial. D'aquesta manera s'eviten accidents per contacte i ingestió dels productes químics.

Tots els productes que s'utilitzen, disposen dels registres oficials per a la seva utilització en l'àmbit de la sanitat ambiental i en l'àmbit de la indústria alimentària

Metodologia de treball

Pels tractaments a la xarxa de clavegueram, un equip format per dues persones es desplaça mensualment al municipi corresponent. A cada municipi hi ha uns registres de clavegueram estipulats que donen cobertura a tota la xarxa. Per a la col·locació dels blocs, s'han fixat uns filferros a les parets dels registres de les clavegueres, de manera que el bloc queda suspès i no entra en contacte amb les aigües residuals.

A mesura que s'obren els registres de clavegueram s'anoten les observacions visuals, presència d'activitat, blocs deteriorats, blocs intactes, etc. i que al final de la campanya serveixen per confeccionar els resums anuals. Aquesta metodologia permet conèixer l'evolució del tractament al llarg de la campanya i planificar amb èxit les campanyes posteriors.

La resta de tractaments es realitzen a demanda i la metodologia dependrà de cada cas.