EDAR Els Valentins

EDAR Els Valentins

El sistema de sanejament del nucli urbà d'Els Valentins, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, està format per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), que disposa d'un tractament biològic de baixa càrrega, amb oxidació parcial de l'amoni. El col·lector municipal en baixa, que recull les aigües del nucli d'Els Valentins (TM Ulldecona), arriba per gravetat a L'EDAR.

Una vegada tractada, l'aigua és abocada per mitjà d'un col·lector en alta que funciona per gravetat, al Barranc de la Venta de la Punta.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua, S.A.U.
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Barranc de la Punta
Població sanejada: 259
Km col·lectors: 0
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen
Cabal disseny (m3/d): 75
MES disseny (mg/l): 430
DBO5 disseny (mg/l): 980
Població equivalent disseny (h-e): 572

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats-baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: A l'EDAR Amposta

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada a 240 m al nord-est de l’Entitat Municipal Descentralitzada d'Els Valentins al T.M. d’Ulldecona.

Polígon: 41 / Parcel·la: 203

UTMX: 277.508

UTMY: 4.500.794


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals