EDAR El Perelló

EDAR El Perelló

El sistema de sanejament del Perelló, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, està format per un col·lector per gravetat, que condueix les aigües residuals del nucli urbà del Perelló, fins a l'EDAR, on el tractament es du a terme mitjançant un llacunatge airejat.

L'EDAR disposa de 4 llacunes; 2 airejades, una de sedimentació i una d'afinament, amb una capacitat total de 9.675 m³. El punt d’abocament és el Barranc del Boc.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2020- 2024)
Any posada en funcionament: 1.994
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari PGSAC (2028-2033)
Punt abocament: Barranc del Boc
Població sanejada: 2.824 (hab)
Km col·lectors: 1,4
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 875
MES disseny (mg/l): 225
DBO5 disseny (mg/l): 400
Població equivalent disseny (h-e): 5.833

Dades de procés

Pretractament: Desbast amb reixa de fins
Secundari: Llacunatge airejat
Espessiment: Llacuna afinament, extracció de fangs 1 cop a l’any.
Digestió:  

Deshidratació:

Terciari

 

Filtració, filtre sorres i UV


Diagrama

Diagrama flux EDAR Perelló


Localització

L’EDAR està situada al nord-est, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.

Partida Rabassada, 65, Parcel·la: 104

UTMX: 308224,32

UTMY: 4528894,5


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals