EDAR Masdenverge

EDAR Masdenverge

El sistema de sanejament del municipi de Masdenverge, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consisteix en una EDAR, del tipus biològic amb fangs activats de baixa càrrega, a la que arriben per gravetat les aigües residuals del municipi, mitjançant un únic col·lector en baixa. 

Les aigües tractades s’aboquen al Barranc de la Galera.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 2002
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)
Punt abocament: Barranc de La Galera
Població sanejada: 1.144
Km col·lectors: 1,2
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 150
MES disseny (mg/l): 350
DBO5 disseny (mg/l): 400
Població equivalent disseny (h-e): 875

Dades de procés

Pretractament: Desbast amb reixa de fins
Secundari: Fangs activats-baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada al nord de la població a uns 800 m del nucli urbà.

Carrer Mianes, 252 Polígon: 17 / Parcel·la:13-a                  

UTMX: 291494,95

UTMY: 4510555,11


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals