EDAR Els Muntells

EDAR Els Muntells

El sistema de sanejament d'Els Muntells, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, consisteix en una EDAR de tipus biològic, amb fangs activats de mitja càrrega i una única estació de bombament.  Les aigües residuals del nucli d’Els Muntells, al municipi de Sant Jaume d’Enveja, arriben a l’EB i són conduïdes per un col·lector en alta d'impulsió fins a l’EDAR. 

L’aigua tractada s’aboca al Desguàs del Riet Vell.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora:

Acciona Agua SAU (2020- 2024)

Any posada en funcionament: 1997
Previsió ampliació:

Remodelació procés l’any 2010

Punt abocament:

Canal de reg, desguàs del Riuet

Població sanejada: 530
Km col·lectors: 0,9
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 135
MES disseny (mg/l): 360
DBO5 disseny (mg/l): 375
Població equivalent disseny (h-e): 844

Dades de procés

Pretractament:

Desbast amb reixa de fins

Secundari: Fangs activats mitja càrrega (canal d'oxidació)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada aproximadament a un quilòmetre aigües avall del nucli urbà.Crta. Muntells

Polígon: dades no disponibles

UTMX: 311313,82

UTMY: 4504198,26


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals