Funcions i objectius

Energia fotovoltaica

L'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre té un àmbit d'actuació molt concret basat en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'impuls d'energies renovables en les instal·lacions i dependències de titularitat pública.

Les seves funcions es poden resumir en els següents punts:

Assessorament en la gestió energètica dels Ajuntaments

 • Adequació al nou sistema de tarifes per complir el RD 485/2009, l'1 de juliol de 2009.
 • Implantació i gestió telemàtica dels consums energètics municipals amb facturació electrònica: Alarmes, sobreconsums, relacions amb la companyia elèctrica, seguiment.
 • Elaboració d'informes de millora dels consums energètics municipals.
 • Elaboració dels plans i aplicació del reglament de contaminació lluminosa de l'enllumenat públic exterior.
 • Tramitació de subvencions.
 • Aplicació del decret d'ecoeficiència.
 • Elaboració d'ordenances solars.
 • Revisió de nous projectes d'enllumenat públic
 • Accions en la promoció i divulgació de les energies renovables i eficiència energètica.

I, prèvia contractació per part de l'Ajuntament en concret o d'a    lguna altra institució, les següents accions:

 • Redacció d'auditories energètiques d'instal·lacions o edificis públics.
 • Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l'externalització de la propietat o gestió d´instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics (EMSEs) als municipis.

Redacció de Plecs administratius i tècnics per la contractació de subministrament i servei integral de l'enllumenat públic dels municipis que ho sol·licitin.

Assessorament i promoció de les energies renovables en sòls, edificis o instal·lacions de titularitat pública:

 • Energia tèrmica
 • Energia fotovoltaica
 • Energia geotèrmica
 • Biomassa

Assessorament i foment d'hàbits d'estalvi energètic a la població en general.